سهامداران می توانند زیر 18 سال باشند اما نمی توانند عضو هیئت مدیره باشند.