رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری در 11 رشته و در پایه‎های (1،2،3،4،5) بوده که پایه 5 کمترین و 1 بیشترین پایه‎ می‎‎‎باشد.
رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری به منظور بررسی میزان توانایی شرکت براساس معیارهایی چون تعداد پرسنل و سوابق آنها، تجربه کاری و توان مالی صورت‎ می‎‎‎گیرد. این بررسی مطابق با ضوابط و آیین نامه‎هایی که توسط معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری مصوب انجام‎ می‎‎‎شود.

رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری در 11 رشته و در پایه‎های (1،2،3،4،5) بوده که پایه 5 کمترین و 1 بیشترین پایه‎ می‎‎‎باشد. به منظور کسب رتبه 5، شرکت باید امتیاز نفرات را که برای رشته درخواستی به شکل جداگانه ثبت نماید. محاسبه این امتیاز براساس مدرک تحصیلی و سابقه اعضای هیات مدیره صورت‎ می‎‎‎گیرد. برای بدست آوردن رتبه چهار (1،2،3،4) شرکت باید امتیاز نفرات و سقف تجربه کاری تعیین شده برای هر رشته، پایه و سقف توان مالی تعیین شده را به شکل متمایزی داشته باشد.

 

رتبه بندی رشته‎های مختلف پیمانکاری
همانطور که گفته شد، معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری شرکتهای پیمانکاری را در یازده رشته مختلف رتبه بندی‎ می‎‎‎کند که عبارتند از: ساختمان، راه و ترابری، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات، کشاورزی، آب، مرمت آثار باستانی، کاوش‎های زمینی، ارتباطات، نفت، گاز و نیرو.

 

مدارک اخذ رتبه 5 پیمانکاری
-سه نسخه سربرگ رسمی شرکت

-مدارک ثبتی شرکت به همراه کپی برابر اصل آنها

-اصل و کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییرات سهام

-کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی صاحبان سهم و اعضای هیئت مدیره

-اصل و کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی تمامی اعضای امتیاز آور شرکت

-اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی از دفتر مرکزی شرکت مطابق با روزنامه رسمی

-مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص از قبیل اساسنامه، روز نامه رسمی، اظهارنامه، تاسیس و تغییرات آنها در صورت وجود

-مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود از قبیل اساسنامه، تقاضانامه، روزنامه رسمی، شرکت نامه، تاسیس و تغییرات آنها در صورت وجود

-ارائه مدارک توسط مهندس از جمله : 

1 – نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکتهایی که بیمه برای آنها پرداخت شده است،

2- گواهی کار مرتبط با رشته مورد نظر به همراه تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکتهایی که در گواهی بیمه اعلام شده است.

 

نکته 1: لیسانس حداقل مدرک مدیر عامل شرکت‎ می‎‎‎باشد.

نکته 2: دو سوم اعضای هیئت مدیره باید دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشند.

نکته3: یکی از اعضای هیئت مدیره باید دارای رشته تحصیلی مرتبط با رتبه درخواستی باشد و یا حداقل سه سال تمام سابقه اشتغال در همان رشته یا تخصص را دارا باشد. این امر به همراه گواهی بیمه تامین اجتماعی و گواهی اشتغال از محل فعالیت موصوف خواهد بود. شرکتها مشروط بر رعایت موارد مذکور می‎توانند بطور همزمان درخواست دریافت رتبه در دو پایه را نیز داشته باشند.

نکته4: اخذ کداقتصادی برای شرکتهای متقاضی الزامی‎ می‎‎‎باشد.

 

 

 

مدارک لازم برای اخذ رتبه 1 الی 4 پیمانکاری
-اصل و کپی برابر اصل شده تمامی مدارک ثبتی شرکت

-مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل: اساسنامه، روزنامه رسمی، اظهارنامه، تاسیس و تغییرات

-مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل: اساسنامه، شرکت نامه، تقاضانامه، روزنامه رسمی، تاسیس و تغییرات

-کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی صاحبان سهم و اعضای هیئت مدیره

-کپی برابر اصل تمامی مدارک تحصیلی اعضای امتیازآور شرکت

-ارائه مدارک توسط مهندس از جمله؛

 

نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکتهایی که بیمه برای آنها پرداخت شده است
واهی کار مرتبط با رشته مورد نظر به همراه تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکتهایی که در گواهی بیمه اعلام شده است.
-سه نسخه سربرگ رسمی شرکت

-اصل و کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام

-تصاویر تمامی پیمانهای شرکت

-اصل تاییدیه کارکرد توسط دستگاههای اجرا که توسط بالاترین مقام شرکت تایید شده باشد به همراه تصاویر آخرین صورت وضعیت تایید شده برای کارهای نیمه تمام و مفاصا حساب بیمه برای امور به اتمام رسیده

-اظهارنامه مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که توسط ممیز مالیاتی تایید و مهر شده باشد.

حق تقدم ثبت