ثبت شرکت تجاری

شنبه 18 آبان 1398


شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.
قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
1.شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
2.شرکت تضامنی
3.شرکت با مسئولیت محدود
4.شرکت مختلط غیر سهامی
5.شرکت مختلط سهامی
6.شرکت نسبی
7.شرکت تعاونی تولید و مصرف
در ذیل به بررسی مدارک مورد نیاز جهت ثبت هر یک از این شرکت ها می پردازیم .

 مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود به قرار ذیل است :
1- شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران ( 2 برگ )
2- تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران ( 2 برگ )
3- اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران ( دو جلد )
4- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
5- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)
7- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
8- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
9- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
10- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
11- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
لازم به توضیح است اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص
برای تاسیس شرکت سهامی خاص مطابق ماده 20 ل. ا. ق. ت مدارک ذیل باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد:
1-  اساسنامه شرکت سهامی خاص که باید به امضای سهامداران رسیده باشد. ( دو جلد )
2- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کم تر از سی و پنج درصد کل سهام باشد.
3- صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.  ( دو نسخه )
4- صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. ( دو نسخه )
5- فتوکپی برابر اصل شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
6- تصویر کارت ملی
7- ذکر روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
8- ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
نکته : فرم اظهارنامه ، اساسنامه ، صورتجلسه  در اداره ثبت شرکت ها موجود است.

مدارک ثبت شرکت سهامی عام
مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )
1- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.
2- دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
3- دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده
4- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین
5- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل 35% از 20 % سرمایه تعهد شده)
6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
7- اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
8-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و همچنین فیش واریزی مربوطه
مرحله دوم: ( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی)
1- دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
2- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین،اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
3- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
4- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت(در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد)
5- اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار(مجوز ثانویه)

مدارک لازم برای ثبت شرکت های تضامنی
1-  دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
3- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4-  دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
5- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
8- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی
1- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
3-  دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
5-  دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
6- کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
7- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
8- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی
1- یک نسخه مصدق از شرکت نامه
2- یک نسخه مصدق از اساسنامه
3- اسامی مدیر یا مدیران شرکت
4- نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
5- سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44
6- نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی .

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی
1-  دو نسخه اظهارنامه به امضای شرکا
2-  دو نسخه شرکتنامه به امضای کلیه شرکا
3-  دو نسخه اساسنامه به امضای شرکا
4-  دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین به امضای کلیه شرکا ( با معرفی شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند )
5-  فتوکپی شناسنامه شرکا و پایان خدمت در صورت مشمولی
6-  اخذ مجوز از شورای مرکزی اصناف یا موافقت اصولی از وزارتخانه مربوطه در صورت نیاز

مدارک ثبت شرکت تعاونی
1- اساسنامه تصویب شده شرکت تعاونی در اولین مجمع عمومی عادی در 4 نسخه
2- مجوز اداره تعاون
3- دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در 3 نسخه
4- صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان در 3 نسخه
5- رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون در 3 نسخه
6- لیست اسامی و مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
7- لیست اسامی و امضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی در 3 نسخه
8- صورتجلسه اولین هیات مدیره دال بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره و انتخاب مدیر عامل و تعیین صاحبان امضای مجاز
9- لیست و مشخصات اعضای هیئت مدیره،بازرسان و مدیر عامل
10- صدور مجوز ثبت تعاونی توسط اداره کل یا ادارات تعاون شهرستان ذیربط
نکته : اساسنامه انواع شرکت های تعاونی به صورت “نمونه اساسنامه” به وسیله وزارت تعاون تهیه شده و در اختیار تشکیل دهندگان شرکت قرار می گیرد.

 • نظرات() 
 • شنبه 18 آبان 1398

   
   
  ، نزدیکترین همسایه به ایران است که با رشد اقتصادی چشمگیر یکی از مقاصد مهم سرمایه گذاری است و برای همین بسیاری از کمپانی های مطرح جهان، دفتر و نمایندگی های متعددی در این کشور راه اندازی کرده اند. بالا بودن شاخص زندگی در این کشور، و تقاضای زیاد برای اخذ اقامت در این کشور از دلایلی است که می تواند راهنمایی جهت ثبت شرکت باشد.با ثبت شرکت در این کشور می توان اقامت دایم امارات متحده عربی را نیزاتخاذ کرد. از معروفترین مناطق آزاد مشهور دبی، منطقه رأس الخیمه می باشد که دارای بهترین امکانات از جمله مالیات صفر درصد، مالکیت برای افراد خارجی، صد در صد سرمایه بازگشتی و امکان دسترسی به بازرهای آفریقا، آسیا و خاورمیانه می باشد.
  هر کسب وکاری در امارات متحده عربی  نیاز به اخذ مجوز، جواز کار دارد که رخصه یا لایسنس نامیده می شود. که تأسیس هر نوع شرکت در این کشور وابسته به زمینه فعالیت آن شرکت است. شرکتهای جنرال تریدینگ شرکتهایی هستند که معمولاَ فعالیت گسترده ای در امارات داشته و در امر صادرات و واردات فعالند.
  مزایای ثبت شرکت در دبی :
  _ معافیت از پرداخت هر گونه مالیات به صورت صد در صدی.
  _ دریافت وامهای بلند مدت و اخذ کارتهای اعتباری
  _ آزادی تجارت با دیگر کشورهای جهان
  _ امکان ثبت شرکت به صورت چند منظوره تجاری
  _ مالکیت صد در صدی افراد خارجی در مناطق آزاد دریایی
  _سرمایه گذاری مطمین در کشور با ثبات اقتصادی بالا و بازگشت سرمایه به صورت خرید ملک و زمین ..
  انواع شرکت در دبی :
  انواع شرکتی که در دبی قابل ثبت می باشد عبارت است از :
  Public Joint Stock1. شرکت سهامی عام
  Private Joint Stock2. شرکت سهامی خاص
  Limited Liability Company(LLC3 . شرکت با مسئولیت محدود
  Simple Limited Partnership 4. شرکت مختلط غیر سهامی
  General Partnership 5. شرکت تضامنی
  Partnership Limited With Shares 6. مشارکت محدود با سهام
  Joint Participation7. سرمایه گذاری مشترک
  مدارک لازم جهت ثبت شرکت در دبی :
  _ یک نام برای شرکت
  _ مشخصات کامل هویتی و آدرس و ملیت تمام سهامداران شرکت.
  _ مشخصات هویتی و آدرس و ملیت کارکنان شرکت
  _ اسکن پاسپورت.
  _ ترجمه رسمی شناسنامه، کارت ملی یا گواهی نامه در صورت نبودن پاسپورت.
  _ ترجمه رسمی یک قبض جهت تأیید آدرس با اعتبار 3 ماه.
  ثبت شرکت در دبی دارای دوحوزه قانونی است :
  1) اداره توسعه اقتصادی : که هیأت دولتی است که مسؤلیت صدور پروانه های تجاری را برعهده دارد. این اداره، ثبت شرکت در امارات را بر عهده دارد. اداره توسعه اقتصادی به طور مستقل تحت نظر قانون فدرال عمل می کند. چنانچه عمل ثبت در این اداره انجام گیرد 51 درصد سهام شرکت باید متعلق به یک اماراتی باشد به عنوان اسپانسر یا کفیل. اینگونه شرکت برای انجام فعالیتهای اداره خود وابسته به کفیل است. برای گرفتن گواهی شرکت محلی نیاز به یک دفتر واقعی هست.
  2) منطقه آزاد تجاری : چنانچه ثبت شرکت در یکی از مناطق آزاد تجاری باشد شخص می تواند مالک صد در صد باشد و نیازی به کفیل نیست و  معاف از پرداخت مالیات  است.
  برای گرفتن گواهی  شرکت در این مناطق تسهیلات یک دفتر به صورت نیمه وقت با قیمت پایین تر در اختیار آن شرکت قرار خواهد گرفت. ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری به مراتب ساده تر و به صرفه تر می باشد.
  مراحل ثبت شرکت :
  1) تصمیم گیری در رابطه با شریک محلی یا حامی خود. اینکه قرار است حامی در روند اداری ثبت شرکت کمک کند یا تنها به عنوان حامی در مجوز قید می گردد.
  2) دریافت عنوان و تأیید فعالیت شرکت از وزارت توسعه اقتصادی.در این صورت فرم درخواست استاندارد را تکمیل کرده ودر اداره توسعه  اقتصادی ثبت می کند.
  3) ثبت تمامی شرکتها در هر زمینه ای در دبی به ارائه اجاره نامه دفتر شرکت نیاز دارد. لذا باید محل فعالیت شرکت معلوم شده و اجاره نامه تنظیم گردد.
  4) تنظیم تفاهم نامه همکاری با حامی وارائه  آن به اداره توسعه اقتصادی. تمام شرکت های حقوقی باید تفاهم نامه را مطابق مقررات تنظیم و درصد مالکیت کلیه همکاران را معلوم کنند.
  5) ثبت تفاهم نامه همکاری و درخواست مجوز در اداره توسعه اقتصادی. همراه با اجاره نامه و مدارک. در این مرحله کلیه هزینه ها پرداخت شده و بعد از یک هفته مجوز ارائه می گردد.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 14 آبان 1398


   
  پس از اتمام مراحل ثبت شرکت و دریافت شماره ثبت از اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ، مدیران محترم دو ماه فرصت دارند تا نسبت به تشکیل پرونده دارایی و  پرداخت دو در هزار سرمایه شرکت به حوزه مالیاتی خود اقدام نمایند.در غیر این صورت به میزان دو برابر جریمه خواهند شد.
  جهت تعیین حوزه مالیاتی، می بایست به نزدیک ترین اداره امور مالیاتی مراجعه فرمایید. با تعیین حوزه ی مالیاتی، قادر خواهید بود امور مالیاتی خود را در آن حوزه انجام دهید.
  در رابطه با تشکیل پرونده مالیاتی توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است :
  – بدون تشکیل پرونده مالیاتی، شرکت نمی تواند کد اقتصادی بگیرد. همچنین نمی تواند در پایان سال مالی، اظهارنامه مالیاتی فعالیت یا عدم فعالیت خود را به اداره دارایی تسلیم کند.بدون تشکیل پرونده دارایی، شرکت مشمول جرائم مربوط ” قانون مالیات های مستقیم ” خواهد شد.
  – حتی در صورتی که شرکت فعالیتی هم ندارد باز هم موظف است تشکیل پرونده دهد .
  -در تشکیل پرونده مالیاتی شرکت ،  آدرس شرکت می بایست آدرسی واقعی بوده و ملک مورد نظر اداری یا تجاری باشد. حتی در بعضی از حوزه های مالیاتی جهت بررسی واقعی بودن آدرس اعلامی که در روزنامه رسمی شرکت موجود است به بازدید از آن اقدام می شود.

  مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دارایی
  1. اصل و کپی کلیه مدارک شرکت ( اساسنامه- اظهارنامه- شرکتنامه- تقاضانامه)
  2. اصل و تصویر آگهی تاسیس
  3. اصل و تصویر آگهی تغییرات
  4. اصل و تصویر کارت ملی کلیه اعضای هیات مدیره
  5. اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت
  6. تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت

  7. گواهی امضای افراد و صاحب امضای مجاز شرکت در دفترخانه اسناد رسمی
  8. اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت

  9. فیش واریزی دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت
  10. کپی فیش تلفن محل شرکت
  11. فیش آب و برق و تلفن و گاز دفتر شرکت
  نکته :
  – جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی ، پیشنهاد می شود کد پستی دقیق خود را از اداره پست استعلام نمایید.
  – کارت ویزیت املاکی که در آن سند اجاره تنظیم گردیده است باید ضمیمه قرارداد اجاره باشد.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 13 آبان 1398


   
  هر شرکت سهامی باید الزاماَ حداقل یک بازرس داشته باشد. ( ماده 144 لایحه قانونی 1347). انتخاب بیش از یک بازرس برای شرکت اختیاری بوده، زمانی مفید است که حجم زیاد امور شرکت آن را ایجاب می کند.
  انتخاب یک یا چند بازرس علی البدل نیز برای شرکت الزامی است ” … تا در صورت معذوریت یا فوت یا اسعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی، جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند ” ( ماده 146 لایحه قانونی 1347). و ظایف بازرس علی البدل با رفع معذوریت بازرس اصلی ( اگر علت کنار رفتن بازرس مزبور معذوریت باشد) خاتمه می یابد . در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت از طرف بازرس اصلی، وظایف بازرس علی البدل در پایان مهلتی که از ابتدا برای بازرسی او معین شده است خاتمه خواهد پذیرفت.
  بازرسان مجاز باید دارای شرایط ذیل باشد:
  حسن شهرت و عدم محکومیت کیفری موثر ؛ حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های متناسب با وظایف محوله ؛ داشتن حداقل 5 سال سابقه کار مفید ؛عدم اشتغال به نمایندگی در مجلس شورای اسلامی
  طبق ماده 147 اشخاص ذیل نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:
  1- اشخاص مذکور در ماده ی 111 قانون تجارت (محجورین، ورشکستگان و محرومین از حقوق اجتماعی)
  2- مدیران و مدیر عامل شرکت
  3- اقرباء سببی یا نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
  4- هر شخصی که خود یا همسر از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد.


  بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع، هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند. به شرط آنکه آن ها را قبلاَ به شرکت معرفی کرده باشند. ( ماده 149(  ل. ا. ق.ت )
  این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند، مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.
  بازرس یا بازرسان باید در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیر عامل، آن را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند. ماده 151( ل. ا. ق. ت )
  هیات مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمبمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلاَ 20 روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود. مستفاد از ماده 232 ( ل. ا. ق. ت )
  مسئولیت مدنی بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند تابع قواعد عام  مربوط به مسئولیت مدنی بوده و مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیده خواهد بود.در صورتیکه تصمیمات ارگان کنترل کننده شرکت سهامی ( بازرس یا بازرسان قانونی ) برخلاف مقررات قانونی و یا اساسنامه شرکت باشد هر ذی نفع ( شرکت – سهامدار – شخص ثالث) می تواند از مراجع قضایی ذی صلاح صدور حکم بطلان تصمیمات را درخواست نماید.
  همچنین به موجب ماده 113 لایحه اصلاحی قانون تجارت، هر گاه هیات مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلاتصدی مانده خودداری کند، هر ذی نفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند.
  شایان ذکر است ، به موجب ماده 155 لایحه قانونی ” تعیین حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است . ”
  سوالات خود را از ما بپرسید.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 12 آبان 1398

   
  شرکت ها و موسسات دانش بنیان شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت ، توسعه اقتصاد دانش محور ، تحقق اهداف علمی و اقتصادی که شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری هستند و همین طور تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کالا و خدمات در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود.
  این دسته از شرکت ها اهداف متعددی نظیر تجاری سازی یافته های علمی ، ایجاد زمینه برای به کارگیری بنیه علمی دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در سطح جامعه ، تحول در دست یافته های اجتماعی با حضور شخصیت های علمی در این عرصه و همچنین ترغیب جامعه دانشگاهی و شخصیت های علمی برای شرکت در فعالیت در جهت رفع نیاز جامعه و امکان ایجاد و افزایش درآمد برای شخصیت های علمی و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها را دنبال می کنند.
  شرکت های دانش بنیان  خود به دو گروه تقسیم می شوند :
  1- شرکت هایی که فقط اعضای هیات علمی مالک آن هستند.
  در صورتی که سهام دانشگاه کمتر از 50 درصد باشد ، شرکت دانش بنیان شرکتی خصوصی است که باید تابع قانون تجارت باشد و در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود.
  2- شرکت هایی که دانشگاه ها نیز در آن مالکیت دارند.
  در صورتی که سهام ئانشگاه 50 درصد یا بیشتر باشد ، شرکت دانش بنیان شرکتی دولتی است.

  زمینه فعالیت شرکت های دانش بنیان
  – انجام پژوهش های کاربردی و توسعه ای
  – انجام خدمات ورود کارها به بازار بین الملل و خدمات جهانی کردن آن ها
  – انجام خدمات توسعه فن آوری
  – تولید محصولات با فن آوری نوین ( توسعه فن آوری )
  – ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای

  شرایط شرکت‌های دانش بنیان
  مطابق دستورالعمل اداره مالکیت حداقل 2/3 از اعضای مدیریت شرکت های دانش بنیان می بایستی حداقل 2 مورد از شرایط زیر را احراز کنند:
  1. حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند.
  2. حداقل 3 سال سابقه فعالیت کاری یا علمی در حوزه فعالیت شرکت یا سابقه مدیریت داشته باشد.
  3. دارای حداقل یک اختراع ثبت شده ارزیابی شده داخلی یا یک اختراع بین المللی مرتبط با حوزه مربوط با شرکت باشد.
  نیز حداقل نیمی از درآمد شرکت در یکسال فعالیت شرکت ناشی از فروش فناوری کالا و یا خدمات دانش بنیان از طریق قرارداد بوده و شرکتهایی که در تولید پایلوت موفق باشند و استانداردهای لازم را از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین المللی کسب کرده باشند و دارای بازار مطمئن و یا اعلام نیاز معتبر همراه با قرارداد تولید کالا باشند از این شرط مستثنی خواهند بود.
  همچنین سابقه بیمه پرداختی برای حداقل 3 نفر از کارکنان تمام وقت شرکت حداقل 6 ماه باشد و پرونده شرکتهایی که در عمل به تعهدات خود دارای سابقه سوء هستند نمی توانند از تسهیلات شرکت های دانش بنیان استفاده نمایند.

  شرایط اختصاصی شرکت های دانش بنیان نوپا
  1. حداقل یکسال از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد
  2. حداقل 2/3 اعضای هیئت مدیره شرکت ها دارای 2 شرط از 3 شرط اشاره شده در قسمت فوق باشند.
  3. شرکت دارای معادل 2 نفر نیروی انسانی تمام وقت باشد.
  4. تولید کننده کالاهای دانش بنیان مطابق فهرست کالاهای دانش بنیان مصوب کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان باشند.
  5. دارای عملکرد تحقیق و توسعه باشد و شرکتهای نوپا و شرکت هایی که از ثبت آنها کمتر از 5 سال گذشته نیاز به محصول آزمایشگاهی و پایلوت دارد و اگر بیش از 5 سال باشد لازم است محصول به تولید رسیده و جهت ثبت محصول نیاز به اظهار نامه مالیاتی است که بیش از 50 درصد درآمد مربوط به تولید کالای دانش بنیان باشد و مدارک فروش محصول را ارائه و 3 نفر پرسنل بیمه شده داشته باشند.

  مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت دانش بنیان
  1- رزومه یا کاتالوگ شرکت
  2- آخرین اظهارنامه مالیاتی ارسال شده به سازمان امور مالیاتی کشور
  3- تصویر اساسنامه شرکت
  4- تصویر آگهی روزنامه رسمی شرکت
  5- تصویر اظهارنامه یا شرکتنامه شرکت دانش بنیان
  6- تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیات مدیره شرکت
  7- تصوبر مدارک تحصیلی اعضا و موسسین
  8- آخرین لیست بیمه شرکت و خلاصه وضعیت حقوق دستمزد و مزایا
  9- مجوزهای شرکت ( مجوز تاسیس ، پروانه بهره برداری )

  مراحل ثبت شرکت دانش بنیان
  جهت ثبت شرکت دانش بنیان طی مراحل ذیل الزامی است :
  1. ثبت شرکت با موسسه حقوقی یا تعاونی
  بدین منظور متقاضیان می بایست ابتدا به صورت حقوقی شرکت یا موسسه ای را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانند و بعد از اخذ شناسه ملی شرکت نسبت به ثبت نام شرکت در سامانه شرکت های دانش بنیان جهت ارزیابی اقدام نمایند. لازم به توضیح است متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به نشانی  و با جستجوی نام شرکت یا موسسه ، شناسه ملی اشخاص حقوقی را دریافت و در سامانه وارد نمایند.
  2. مراجعه به سامانه  
  پس از مراجعه به سامانه دانش بنیان، نسبت به تکمیل اطلاعات و بارگذاری مدارک خواسته شده در سایت اقدام نمایید.
  3. معرفی شرکت دانش بنیان به صندوق نوآوری و شکوفایی
  پس از ثبت درخواست در سامانه ، اطلاعات وارد شده توسط دبیرخانه کارگروه به کارگزاران مربوطه فرستاده می شود تا مورد ارزیابی قرار گیرند . شایان ذکر است، شركت‌های متقاضی باید علاوه بر كسب شرایط ذكر شده در شاخص‌های عمومی (شامل كسب حداقل درآمد ذكر شده ناشی از فروش فناوری، كالا /خدمات دانش‌بنیان ، نیروی انسانی و سابقه بیمه كاركنان)، كلیه شرایط مشخص‌ شده در شاخص‌های اختصاصی آیین‌نامه تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان، را نیز احراز نمایند.
  پس از بررسی اطلاعات، در صورت تایید، شرکت دانش بنیان به صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی می شوند تا طرح خود را به آن صندوق ارائه نموده و از تسهیلات مربوطه با توجه به اساسنامه صندوق استفاده نمایند.برخی از این تسهیلات عبارت است از ارائه وام و تسهیلات قرض الحسنه و وام کم بهره دانش بنیان
  نکته : با توجه به لزوم حمایت از شرکت های دانش بنیان، همه هزینه های ارزیابی شرکت های دانش بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تامین می شود و شرکت های متقاضی هیچ هزینه ای را به کارگزاران ارزیابی پرداخت نمی کنند.
  4. تکمیل پرسشنامه از طریق سایت صندوق نوآوری و شکوفایی
  پس از دریافت نامه از طرف صندوق ، می بایست از طریق سایت صندوق نوآوری و شکوفایی، نسبت به تکمیل پرسشنامه ها در بخش ” خدمات صندوق به شرکت های دانش بنیان”  اقدام نمایید.

 • نظرات() 
 • شنبه 11 آبان 1398


  ویژگی عمده سرمایه شرکت ، ثابت بودن آن است. چه ، سرمایه شرکت تضمین طلب طلبکاران است و شرکا نمی توانند با برداشت سرمایه از میزان آن بکاهند. ضمن این که مجبور نیستند بر میزان آن بیفزایند. اما در طول حیات شرکت، ممکن است به علت نوسانات اقتصادی و بحران های مالی تغییراتی در سرمایه شرکت به وجود آید و سرمایه اولیه شرکت را افزایش یا کاهش دهد. در تغییر سرمایه اعم از کاهش یا افزایش، هیات مدیره باید حداقل 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد خود را به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم کنند. بازرس یا بازرسان شرکت ، پیشنهاد هیات مدیره را مورد رسیدگی قرار می دهند و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم می نمایند. مجمع عمومی فوق العاده پس از استماع گزارش بازرس یا بازرسان، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
  در مقالات قبلی به تشریح نحوه افزایش سرمایه شرکت پرداختیم، در این مطلب به بررسی کاهش سرمایه شرکت می پردازیم. لازم به توضیح است ، در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در این رابطه می توانید با همکاران متعهد و کاردان ما در ثبت شرکت نیک تماس حاصل فرمایید .

  کاهش سرمایه
  درست است که سرمایه شرکت تضمین طلب طلبکاران از شرکت است، و به همین دلیل شرکا نمی توانند از آن برداشت کنند، با این حال می توان در اساسنامه تقلیل سرمایه شرکت را با تعیین حداقل آن پیش بینی نمود، در این صورت شرکت می تواند سرمایه اولیه خود را به واسطه برداشت تقلیل دهد. باید توجه نمود که کمتر از عشر، سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است ( ماده 222 قانون تجارت ) . کاهش سرمایه در فرضی که شرکت به سبب زیان در شرایط نامطلوبی قرار دارد، مفید است. چه ، هرگاه شرکت به سبب زیان، قسمتی از سرمایه اش را از دست بدهد، تا این ضرر جبران نشود، تقسیم سود میان شرکا امکان پذیر نخواهد بود. به هر حال در کاهش سرمایه اعم از اختیاری و اجباری، هیات مدیره حداقل 45 روز قبل تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ، پیشنهاد کاهش سرمایه را ضمن توجیه لزوم کاهش به بازرس یا بازرسان تسلیم می کند، بازرسان پیشنهاد هیات مدیره را مورد بررسی قرار می دهند و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم می نمایند. مجمع پس از استماع گزارش بازرس تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

  نخست : کاهش اختیاری سرمایه
  کاهش اختیاری سرمایه در موردی است که مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیات مدیره ، نسبت به تقلیل سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم می کند، مشروط بر این که :
  الف- بر اثر کاهش سرمایه، به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود.
  ب- سرمایه شرکت از حداقل مقرر در قانون ( پنج میلیون ریال ) کمتر نشود. کاهش سرمایه به روش اختیاری تنها از یک طریق میسر است و آن عبارت است از : کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن .

  دوم : کاهش اجباری سرمایه
  مطابق ماده 141 لایحه قانونی، هر گاه بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا ابقای شرکت را مورد بررسی قرار دهند و در صورتی که مجمع مذکور رای به انحلال شرکت ندهد، می تواند سرمایه را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. به این نوع کاهش سرمایه شرکت ، طریق اجباری گویند. قانون گذار در تبصره ماده 189 لایحه قانونی، کاهش اجباری سرمایه را به دو طریق پیش بینی کرده است .از طریق کاهش تعداد سهام و از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام .

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 8 آبان 1398


   
  ماده 141 قانون تجارت در تعریف شرکت های مختلط غیرسهامی چنین مقرر می دارد :
  شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود”.
  ماده 142 قانون تجارت اشاره دارد که روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکت نامه است که از این ماده چنین کاشف می گردد که مقررات این شرکت هم به واسطه وجود شرکت نامه نمی بایست دور از شرکت های شخصی باشد چرا که از شرایط شکلی آن ها وجود شرکت نامه است از جهت دیگر در این شرکت که ترکیبی از شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی است یک نکته مشترک وجود دارد و آن این است که در هر دوی آن ها شرکت وقتی تشکیل می گردد که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم شود. اگرچه در مقررات شرکت مختلط نحوه تشکیل را تصریح ننموده است.
  در این شرکت تنظیم اساسنامه جداگانه لازم نیست ولی هیچگونه مانعی ندارد که شرکاء علاوه بر شرکت نامه ، اساسنامه نیز تنظیم نمایند. بعد از تنظیم شرکت نامه که به امضاء کلیه شرکاء می رسد شرکت نامه مزبور به انضمام یک نسخه مصدق اساسنامه ( در صورتی که جداگانه تنظیم شده ) به اداره ثبت شرکت ها تسلیم می گردد. زیرا شرکت های مختلط دربرگیرنده همه ویژگی های شرکت تضامنی ، سهامی و مسئولیت محدود هستند.
  در ثبت شرکت مختلط غیرسهامی ، توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است :

  حداقل تعداد سهامداران
  حداقل 2 شریک ضامن یا غیرضامن و حداکثر بدون محدودیت می باشد.

  حدقل سرمایه مختلط غیرسهامی
  حداقل سرمایه شرکت برابر با میزان سرمایه ای است که در شرکت سرمایه گذاری کرده یا خواهد کرد.

  حداقل تعداد مدیران و بازرسین
  اداره امور شرکت مختلط غیرسهامی به عهده شریک یا شرکا ضامن بوده و قلمرو اختیارات آنان از مقررات شرکت تضامنی تبعیت می نماید. به این ترتیب شریک ضامن مسئول تادیه قروضی است که شرکت مختلط غیرسهامی بر اثر فعالیت خود به دیگران پیدا می نماید.

  نام شرکت
  همان طور که گفته شد، وفق بند سوم ماده 141 قانون تجارت ، انتخاب نام شرکت دو شرط دارد :
  1. در اسم شرکت باید عبارت شرکت مختلط ذکر شود.
  2. در اسم شرکت باید لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود .
  نام گذاری شرکت از چند جهت حائز اهمیت است اولاَ نام شرکت معرف نوع فعالیت شرکت است و هر کسی با شنیدن نام شرکت می تواند حدس بزند شرکت چه نوع فعالیتی را تعریف کرده است . ثانیاَ از نام شرکت که علی القاعده به همراه نوع شرکت است می توان به شکل تشکیل یافته شرکت پی برد. ثالثاَ از نام شرکت و متعلقات نام آن می توان پی برد چه کسانی دارای مسئولیت هستند. در شرکت مختلط غیرسهامی نام شرکاء ضامن که دارای مسئولیت تضامنی می باشند یالااقل نام یکی از شرکاء باید ذکر گردد و با اضافه نمودن ” و شرکاء ” معلوم می گردد که سایر شرکاء ضامن هم مسئول پرداخت خسارات می باشند.

  ساختار مدیریتی شرکت
  در صورت زیاد بودن شرکا کلیه آنان حق مداخله در امور شرکت را به یک یا چند نفر مدیر منتخب واگذار نموده و نحوه مدیریت مدیر یا مدیران را تعیین کرده و قلمرو و حدود اختیارات آنان را ترسیم نماید.

  دوره انتخاب مدیران
  در قانون تجارت ایران تشکیل مجامع عمومی عادی یا فوق العاده برای شرکت مختلط غیرسهامی پیش بینی نشده است ولی این مانع از آن نیست که شرکا به هنگام تاسیس شرکت مجامع مزبور را در اساسنامه پیش بینی نمایند.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 1 آبان 1398


   
  موسسه واحدی است با نام و هدف معین، که در مالکیت بخش عمومی و یا خصوصی یا ترکیبی از این دو قرار داردکه به فعالیت‌های انتفاعی و غیر انتفاعی می پردازد و طرف معامله واقع میشود.
  ماده ۵۸۴ قانون تجارت در تعریف موسسات غیرتجاری مقرر می دارد :
  مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکورکلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصدغیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آن که موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
  لازم به ذکر است، موسسات با اهداف نامحدود و متفاوت که سودآوری و فعالیتهای اقتصادی هم میتواندجزیی از آنها باشد تاسیس میشود در حالی که ثبت شرکت با هدف رسیدن به سود و سرمایه بیشتر انجام می شود.
  موضوعات فعالیت موسسات علمی، آموزشی، پژوهشی :
  – تاسیس دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی، پژوهشکده، پژوهشگاه
  -ایجاد یا توسعه هرگونه واحد آموزش عالی یا موسسه تحقیقاتی تاسیس آموزشگاههای عالی آزاد و برگزاری دوره های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت برای دوره های کنکور کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد، دکتری
  – انجام تحقیقات علمی درسطح ملی و بین المللی با همکاری محققان و متخصصان و همکاری با نهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری واجرای طرحها و برنامه های مربوط به امور تحقیقات و پژوهشی
  – مشاوره و ارائه کلیه خدمات مورد نیاز جهت اعزام دانشجوبه خارج از کشور
  – موسسات و شرکت های دانش بنیان، شرکت های دانشگاهی
  -تاسیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و تشکیل فدراسیون ملی و ورزش های دانشگاهی
  – ارائه خدمات در زمینه ی فعالیت‌ها ی آموزش عالی و پژوهشی، فناوری و امور دانشجویی
  درخواست نام های زیر مستلزم اخذ مجوز از وزارت علوم تحقیقات فناوری است:
  آموزشگاه های عالی آزاد، دانشگاه، پژوهشگاه، پژوهشکده، تحقیقات علمی پژوهشی، دانش بنیان، موسسه ی تحقیقاتی، اعزام دانشجو، دانشگاهی.
  مدارک لازم جهت پذیرش تاسیس موسسه

  1- کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضاء هیأت مدیره و شرکاء (در دفاتر اسناد رسمی)
  2- کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضاء هیأت مدیره و شرکاء(در دفاتر اسناد رسمی)
  3- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه
  4- ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه
  5- تکمیل دونسخه تقاضا نامه موسسات غیر تجاری
  6- تکمیل دونسخه اساسنامه موسسات غیر تجاری
  ۷- در صورتی که اعضاء هیأت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده(در سر برگ شرکت) و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی.
  توجه داشته باشید که مراحل تاسیس موسسه بصورت اینترنتی میباشد که تکمیل مراحل ثبت و انتخاب نام همزمان از این طریق، انجام می شود.
  • شرایط مدیر، مربیان، مدرسین، و همچنین فضای آموزشی در موسسات آموزشی :
  شرایط مدیر :
  – مدیر مرکز متقاضی باید حداقل دو سال سابقه مدیریتی و یا آموزشی داشته باشد.
  – مدیر مرکز متقاضی توسط هیات موسس معرفی و پاسخگو در برابر کلیه دستورالعمل های اجرایی میباشد.
  – مدیر مرکز متقاضی باید ویژگی های ظاهری متناسب با محیط آموزشی را دارا و به لحاظ جسمی و روانی سالم باشد.
  – مدیر مرکز متقاضی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و مرتبط با رشته مورد تقاضای موسسه باشد.
  شرایط مربیان و مدرسین:
  مربیان و مدرسین باید دارای مدرک تحصیلی لیسانس و مرتبط با رشته مورد تدریس یا درجه معادل هنری بوده و در صورت داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم از۵سال سابقه کار تدریس در رشته مربوطه برخوردار باشند.
  تذکر:برای رشته هایی که ادامه تحصیل مربیان در دانشگاه مقدور نبوده و یا در شهرهایی که فاقد مربیان با مدارک دانشگاهی مورد نظر میباشند میتوان از مربیانی که دارای درجه هنری و یا گواهی خبرگی از سوی مراجع ذی صلاح میباشند، استفاده نمود.
  در موسسات آموزشی ، فضای آموزش باید شرایط ذیل را داشته باشد :
  1. مکان آموزشی باید مستقل بوده و در حد فاصل متعارف با واحد مشابه دارای همان مجوز با تشخیص استان باشد.
  2. مراکز متقاضی باید از نظر جغرافیایی در مکان مناسب قرار گرفته و از قابلیت دسترسی و بافت محلی متناسب با محیط آموزشی برخوردار باشند. .
  ۳. محل آموزش ترجیحا در مالکیت متقاضی اجرای دوره بوده و یا حداقل به مدت ۲سال با تایید مراجع رسمی کشورتثبیت شده باشد. هر گونه تغییر مکان با اطلاع قبلی اداره کل استان صورت پذیرد.
  تبصره: پذیرش هنرجوی جدید در هر دوره منوط به تمدید مدت اجاره ممهور به مهر یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور باشد.
  تبصره: درصورتی که قبل از دریافت تاییدیه استان و اداره اماکن شهر مربوط، اقدام به جا به جایی مکان شود مجوز مربوط لغوخواهد بود.
  4. تجهیزات آموزشی مطابق با استاندارد های آموزشی فراهم شده باشد.
  5. سرانه فضای کارگاه ها (مساحت هر کارگاه) برای هر فراگیر5/2 مربع و حداقل ۴۰متر باشد
  6. مساحت ساختمان برای هر نوبت آموزشی برای هر فراگیر ۴متر مربع و در هر صورت کل زیر بنا نباید کمتر از ۲۰۰مترمربع باشد.
  7. کلاس ها باید دارای نور مناسب، عدم آلودگی صوتی و وسایل تهویه مناسب باشد.
  8. سرویس بهداشتی ،نمازخانه،کتابخانه ودرصورت امکان بوفه متناسب با تعدادهنرجو وجود داشته باشد.
  9. سرانه فضای آموزشی (مساحت کلاس) برای هرفراگیر2مترمربع است.
  مدارک ومراحل صدورمجوزموسسه آموزشی
  در صورت دارا بودن شرایط نامبرده، متقاضی باید مدارک زیر را جهت صدور مجوز ارائه نماید :
  1. تصویر پروانه تأسیس
  2. تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه
  3 .تایید اماکن
  4. تصویر اساسنامه برای موسسات فرهنگی و هنری که به تایید دفتر توسعه و مشارکت های فرهنگی و هنری رسیده باشد.
  5. تصویر مجوز تاسیس برای آموزشگاه آزاد هنری یا آموزشگاه سینمایی و سمعی و بصری.
  6. تایید نوسازی برای هنرستان های غیر دولتی
  7. تعهدنامه
  ۸. معرفی نامه ادارات یا سازمان های آموزش و پرورش در مورد هنرستان های دولتی و غیردولتی
  9. تصویر اخرین روزنامه رسمی
  10. فرم مشخصات عمومی متقاضی
  11. تصویر مجوز تاسیس برای هنرستانها ی غیر دولتی
  12. فرم تکمیل شده درخواست دوره
  13. تبلیغات روزنامه که به تایید اداره کل استان مربوطه رسیده باشد
  مرحله های صدورمجوزموسسه آموزشی به شرح ذیل است:
  1. درخواست کتبی واحدهای آموزشی از ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مربوطه مبنی بر اجرای دوره های مهارتی.
  2.ابلاغ شرایط به متقاضیان و درخواست مدارک.
  3.بررسی درخواست متقاضیان توسط آموزش ادارات شهرستان انجام میپذیرد و در صورت تکمیل بودن مدارک، طبق ضوابط مندرج در قسمت دوم همین فصل ارسال می گردد.
  تذکر:رشته های درخواستی بایستی مطابق ضوابط و بخشنامه های هر سال تحصیلی باشند.
  توضیح :مدارک متقاضیان بایستی به انضمام درخواست کتبی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ارسال گردد.
  4. دریافت مجوز از واحد آموزش های فرهنگی و هنری اداره کل توسط ادارات شهرستان و ابلاغ به متقاضی انجام گردد.
  5. دفترچه قوانین و دستورالعمل ها و عناوین درسی بایستی توسط مسئول آموزش هر شهرستان به همراه مجوز به متقاضی ابلاغ شود.
  6. متقاضی بایستی برای جذب هنرجویان واجب التعلیم با آموزش و پرورش منطقه هماهنگی نماید و برای جذب هنرجویان بزرگسال از طریق آگهی تبلیغاتی_آموزشی اقدام نماید.
  توضیح :متن آگهی های تبلیغاتی بایستی قبل از انتشار به تایید اداره کل ارشاد استان مربوطه رسیده باشد.
  تذکر: مرکز مجری که از طریق آموزش و پرورش اقدام به جذب دانش آموز مینماید، می‌بایست ثبت نام دانش آموزان را بر اساس معرفی نامه از سوی مدارس محل تحصیل وی دریافت نماید.
  7. درخواست تمدید از سوی متقاضی به همراه گزارش پایانی به اداره شهرستان ارسال و پس از تایید مراتب کتبا به واحد آموش های فرهنگی و هنری اداره کل ارسال می شود.
  8. زمان ارسال مدارک و پرونده متقاضیان به واحد پس از امکان سنجی توسط شهرستان برای برگزاری دوره مهارتی کاردانش از ابتدای هر سال تا پایان خرداد ماه همان سال و برای برگزاری دوره های مهارتی آزاد در دو نوبت از ابتدای هر سال تا پایان خرداد ماه و از اول مهر تا پایان آبان ماه همان سال می باشد.
  در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 30 مهر 1398
  شاید کمتر کسی را بتوان این روزها پیدا کرد که در سبد غذاهای مورد علاقه خود نامی از ماکارونی نبرد. ماکارونی شلاید در ابتدا با متد کشورهای اروپایی وارد بازار ایران شد ولی خیلی زود با بازار و سفره ایرانی همخوانی پیدا کرد و جای خود را در دلی همه اعضا خانواده از پیر تا جوان باز کرد.

  ماکارونی غذایی درست شده از غلات است، طبخ سریعی دارد، به عنوان یک غذای کامل شناخته می شود و طعم فوق العاده ای دارد. این غذا امروزه با انواع غلات هم درست می شود و با چاشنی های مختلف و دورچین متفاوت در هر فرهنگ به شکلی خود نمایی می کند.

  حتی در سال های اخیر انواع دیگری از ماکارونی با شکل های مختلف پیچ دار، صدفی و حلزونی و ... وارد بازار شدند و  انواع تولیدات مشابه آن هم پا به عرصه حضور گذاشتند.

  شاید در نگاه اول بتوان گفت که تنوع طلبی باعث ورود اشکال مختلف این ماده غذایی به بازار شد ولی به خوبی که نگاه کنی این موضوع شاید در دیگر نقاط دنیا به اندازه ایران اهمیت پیدا نکرده باشد. دلیل آن هم رقابتی شدن این صنعت بسیار پر طرفدار در ایران است.

  در تولیدات مواد غذایی انواع مختلف مواد غذایی مشتریان خود را همیشه دارند اما ماکارونی از جمله مواد غذایی است که فروش خیره کننده ای دارد. هر چقدر هم عرضه باشد باز هم تقاضا به دنبال آن می آید. دلایل زیادی می تواند باعث این موضوع باشد اما عمده ترین دلیل آن قیمت مناسب و حضور این ماده غذایی در همه انواع سفره ها است. فقیر و پولدار ماکارونی را دوست دارند و مثل برخی از غذاها مختص سفره فقرا و یا اغنیا نیست.

  این موضوع باعث شده تا حاشیه سود و امنیت تولید آن از نظر صرفه اقتصادی آنقدر زیاد باشد تا سرمایه گذاری در این صنعت به یک راهکار درآمد زایی و کارآفرینی مبدل شود. خیلی از افراد خواهان شناخت مسیر موفقیت خود در بازار پر استقبال ماکارونی هستند.

  رکن اساسی و کلیدی در موفقیت بازار امروزی ثبت شرکت ماکارونی است. موفقیت در این بازار نیاز به پشتوانه دارد و منظور از پشتوانه سرمایه نیست چرا که شما می توانید از چند میلیون تا چند میلیارد برای راه اندازی یک کارخانه تولید ماکارونی سرمایه گذاری کنید ولی به دلیل نداشتن اعتبار لازم هیچ فروشی را تجربه نکنید. بخصوص اینکه برای صادر کردن محصولات خودتان هم باید حتما نام تجاری و برند تجاری مشخص خود را بر اساس شرکت ثبت شده خود داشته باشید.

  مواد غذایی مانند ماکارونی نیاز به اعتبار دارد و این اعتبار در سایه اعتماد مردم به دست می آید. خود شما محصولی که تولید کننده مشخص نداشته باشد، برند ثبت شده معتبری نداشته باشد، دارای مهر استاندارد نباشد و یا شماره ثبت نداشته باشد و ... را تهیه می کنید؟

  بنابراین هیچ تردیدی نیست که برای داشتن سهم مناسب از بازار داخلی و برای ورود به بازار خارجی نیاز به ثبت شرکت ماکارونی دارید. اما چگونه؟

  ثبت شرکت ماکارونی

  شرکت ماکارونی از جمله شرکت های مواد غذایی است که نیاز به شناسنامه دارد. یعنی باید ضمن ثبت شرکت برای محصولات خود برای آن مجوز بهداشتی دریافت کنید و مجوز سازمان صنایع و معادن را هم بگیرید. اما حسن آن این است که برای ثبت شرکت ماکارونی نیازی نیست الزاما مجوز بهداشتی را در همان ابتدا دریافت نمایید و بعد از ثبت شرکت هم می توانید با معرفی یک نفر مسئول فنی و دریافت پروانه تاسیس و بهره برداری این مجوز را دریافت کنید. ضمنا گرفتن مجوزی از سازمان خاصی برای ثبت شرکت هم نیاز نیست.

  تمامی افراد حقیقی و حقوقی هم می توانند این نوع شرکت را به ثبت برسانند. بسته به نوع قالبی که برای شرکت در نظر گرفته می شود باید نفرات ثبت کننده شرکت مشخص و روال قانونی برای ثبت طی شود.

  یکی از مهم ترین پارامترهای ثبت شرکت ماکارونی انتخاب قالب ثبت شرکت است. به غیر از موسسه غیر تجاری هر یک از قالب های تعیین شده در چارچوب قانون تجاری ایران این اجازه را به شما می دهد که شرکت ماکارونی را در آن قالب ثبت کنید. اما عمدتا افرادی که به دنبال ثبت شرکت ماکارونی هستند دو نوع قالب را بیشتر مورد توجه قرار می دهند. شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود.

  البته می توانید قالب سهامی عام را هم اگر به دنبال ثبت شرکت ماکارونی در کنار انواع دیگر مواد غذایی هستید و اهداف بسیار بزرگی در سر دارید انتخاب کنید اما به دلیل خاص شدن این مورد اجازه دهید تا در خصوص این دو قالب پر طرفدار بیشتر توضیح دهیم.

  ثبت شرکت ماکارونی سهامی خاص

  همانگونه که در مقاله ثبت شرکت سهامی خاص توضیح دادیم شرکت های سهامی خاص در قالب سهامی و با تقسیم سهام بر اساس سرمایه نفرات شکل می گیرند. تعداد سهامداران این شرکت می تواند از حداقل سه تا چندین سهامدار به دلیل عدم ذکر در قانون باشد.

   این سهامداران بصورت قانونی باید حداقل یک میلیون ریال برای ثبت شرکت ماکارونی سهامی خاص خود در نظر بگیرند که البته با توجه به موضوع تولیدی بودن باید سرمایه بیشتری در نظر گرفت. بعد از تعیین میزان سرمایه باید 35 درصد از آن را در حساب رسمی شرکت تادیه نمایند. هر فرد میزانی از این سرمایه را عهده دار شده و در زمانی تعیین شده باید مابقی تعهد شده را بصورت نقدی و یاد غیر نقدی تادیه کند.

  پس از آن و بر اساس توافقات فی ما بین این سرمایه تبدیل به سهام شده و در بین نفرات تقسیم می شود و از این به بعد هر فرد تنها به اندازه این میزان مبلغ اسمی از سود و زیاد شرکت سهم خواهد داشت و در صورت متضرر شدن شرکت به غیر از میزان سهام خسرانی متوجه سهامداران نخواهد شد.

  ثبت شرکت ماکارونی در قالب شرکت سهامی خاص از این نظر طرفداران زیادی دارد که هیچ محدودیتی در رشد سرمایه و توزیع سهام و یا انتقال و ورود و خروج سهامدار با نظر مجمع عمومی در پیش آنها نخواهد بود.

  از بین نفرات سامدار و طبق آرا یک نفر به عنوان مدیر انتخاب می شود، نفراتی که حداقل 3 نفر هستند به عنوان اعضا هیئت مدیره و یک نفر بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل هم تعیین می شود.  انتخاب مدیران بصورت کلی در مجمع عمومی موسسین اتفاق می افتد و در این راستا نفرات تعیین شده باید شهادت دهند که از موضوع انتخاب اطلاع داشته و اقرار نمایند که این وظیفه را متقبل شده اند.

  سپس در جلسه هیئت مدیره موضوع مسئولیت ها تعیین می شود و نهایتا با درخواست این هیئت و یا مدیر عامل برای اداره ثبت کار ثبت شرکت بصورت قانونی آغاز می شود.

  در زمان ارائه درخواست برای ثبت شرکت ماکارونی سهامی خاص باید مدارک و مستندات زیر هم ارائه شود:

      مدارک شناسایی سهامداران و مدیران و بازرسین
      گواهی عدم سوء پیشینه مدیران، سهامداران و بازرسین
      صورتجلسه مجمع عمومی موسسین در دو نسخه
      گواهی بانکی مبنی بر سپرده شدن 35 درصد از سرمایه
      تکمیل و ارائه فرم تعیین نام
      اقرار نامه مدیران و بازرسین منتخب
      صورتجلسه هیئت مدیره در دو نسخه
      وکالتنامه وکیل

  بعد از ثبت شرکت و نهایی شدن ثبت شرکت ماکارونی سهامی خاص باید موضوع شرکت در روزنامه کثر الانتشار و روزنامه رسمی آگهی شود و کار ثبت شرکت به اتمام خواهد رسید.

  ثبت شرکت ماکارونی با مسئولیت محدود

  اگر دوست ندارید برای هر نوع تصمیم گیری به چالش برگزاری مجمع عمومی بیوفتید و یا فرآیند تصمیم سازی راحت تری داشته باشید و تنها به اندازه سرمایه ای که آورده اید در شرکت مسئولیت داشته باشید شرکت ماکارونی خود را در قالب با مسئولیت محدود ثبت کنید.

  اصلا نگران اختیارات و توانایی های شرکت هم نباشید زیرا شرکت های با مسئولیت محدود هم از نظر قانونی و هم از نظر اعتباری چیزی از شرکت های دیگر کمتر ندارند و شانه به شانه آنها حرکت می کنند.

   برای ورود به جزئیات ثبتی و شناخت دقیق مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود مراجعه به مقاله ثبت شرکت با مسئولیت محدود را پیشنهاد می کنیم.

  ثبت شرکت ماکارونی با مسئولیت محدود بصورت دو نفر شریک هم امکان پذیر است. یعنی حداقل باید دو نفر باشید و اگر تعداد نفرات شریک بیشتر هم باشد هیچ اشکالی ندارد. حداقل تعیین شده در قانون برای ثبت شرکت ماکارونی با مسئولیت محدود 100 هزار تومان یا یک میلیون ریال است که باز هم توصیه ما انتخاب سرمایه بیشتر برای شرکت است زیرا شرکت های با مسئولیت محدود اعتبار خود را در درجه اول از میزان سرمایه و در درجه بعدی از موسسین خود دریافت می کنند.

  سرمایه تعیین می شود و نیازی نیست در همان ابتدا همه سرمایه تعهد شده و یا قسمتی از آن تادیه شود و باید در زمانی مشخص مدیر منتخب این سرمایه را در اختیار شرکت قرار دهد. بعد از آن این سرمایه با نام سهم الشرکه برای افراد مشخص می شود و هر فرد به اندازه سهم الشرکه خود در شرکت مسئولیت بر عهده داشته و سود می برد.

  هر چند وجود اساسنامه برای شرکت الزامی نیست ولی بهتر است یک اساسنامه در کنار شرکتنامه ای که الزاما باید تهیه شود برای شرکت آماده شود. سپس صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره تنظیم می شود و با ارائه مدارک زیر کار ثبت شرکت ماکارونی با مسئولیت محدود بصورت قانونی انجام می شود:

      مدارک شناسایی شرکا
      گواهی عدم سوء پیشینه شرکا
      تعیین نام بر اساس اولویت در فرم تعیین نام
      صورتجلسه مجموع عمومی موسسین در دو نسخه
      صورتجلسه هیئت مدیره در دو نسخه
      وکالتنامه

  پس از ارائه این مدارک و ثبت شرکت باز هم باید موضوع شرکت آگهی شود و کار ثبت به اتمام برسد.

  شایان ذکر است برای ثبت شرکت ماکارونی چه در قالب شرکت سهامی خاص و چه در قالب شرکت با مسئولیت محدود بهتر است روال ثبت شرکت توسط شرکت ها و موسسات قانونی و خبره دنبال شود چرا که خود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم این توصیه را دارد.

  متاسفانه عدم شناخت مراحل ثبت شرکت و بخصوص ثبت شرکت در حوزه مواد غذایی بعدا مشکلاتی را برای شما به وجود خواهد آورد و این در حالی است که هزینه ثبت شرکت توسط موسسات نه تنها زیاد نیست بلکه بسیار مقرون به صرفه و با پشتوانه است.

  فراموش نکنید که شما قرار است شرکتی را تاسیس کنید که سال های سال برای شما سود آوری داشته باشد و شما را در قله های بلند آرزوهای خود همراهی کند. داشتن کوچکترین اشکال قانونی نا امیدی و دلسردی فقط برای شما خواهد داشت.


 • نظرات() 
 • سه شنبه 30 مهر 1398
  چای از تولیدات ریشه دار و قدیمی ایران است و صدها سال است که در ایران هم نمونه های مرغوبی از چای بخصوص کشت و به بازارهای داخلی و جهانی ارسال می شود. چای از نوشیدنی های گرم محبوب در کشورهای حوزه عربی، ایران و بسیاری دیگر از کشورهای دنیا است و در دو نوع چای سبز و چای قرمز طبقه بندی می شود. البته انواع مختلفی از چای دیگر نیز وجود دارند که طبق تعاریفی می توان این نوع چای ها را هم به گروه تولیدی خانواده چای اضافه کرد که از آن دست می توان به چای کیسه ای، چای سفید، چای زرد و... اشاره کرد.

  وجود مزارع مختلف چای در ایران و طعم فوق العاده این محصول ایرانی باعث شده تا از سراسر دنیا مشتریان زیادی خواهان خرید چای ایرانی باشند. ضمن اینکه چای ایرانی جزئی لاینفک از سفره ما ایرانی ها بوده و همیشه فروش و بازار خود را دارد.

  از این رو سرمایه گذاری در این حوزه به عنوان یکی از پر سودترین و بهترین زمینه های شغلی کشور تبدیل شده که حتی وجود تحریم های اقتصادی هم بر بازار این محصول تاثیر زیادی نگذاشته است. همین امر و عوامل و پتانسیل های دیگر مانند وجود مواد اولیه و ماشین آلات تولید و بسته بندی مقرون به صرفه باعث شده تا بسیاری از علاقمندان فعالیت در این حوزه به دنبال ثبت شرکت تولید چای باشند.

  این افراد به خوبی می دانند برای موفقیت در حوزه تولید چایی باید دست به ثبت برند خاص خود و ثبت شرکتی توانمند و قانونی در این حوزه داشته باشند و بخصوص اینکه مواد غذایی بدون ثبت شرکت امکان تولید ندارند.

  اما برای ورود به این حوزه پر سود باید اقدام به ثبت شرکت بکنید و هم زمان با آن نیاز دارید که مجوز بهداشتی هم دریافت نمایید.

  تذکر مهم: برای ثبت شرکت چای در هر قالبی که باشد می توانید بدون ارائه مجوز بهداشتی کار ثبت را انجام دهید ولی باید پس از آن برای دریافت مجوز بهداشتی اقدام نمایید.

  نحوه دریافت مجوز بهداشتی

  همانگونه که توضیح داده شد فعالیت در حوزه مواد غذایی، دارویی و نوشیدنی نیاز به دریافت مجوز بهداشتی دارد که می توان پس از ثبت شرکت برای آن اقدام کرد. بدون ارائه این مجوز هم می توانید شرکت چای خود را به ثبت برسانید ولی بریا فعالیت قانونی نیزا به این مجوز خواهید داشت. اما چگونه می توان این مجوز را دریافت کرد؟

  اداره مواد غذایی و آشامیدنی  تحت نظر اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی کلیه مواد غذایی و آشامیدنی که نیاز به مجوز دارند را در 6 دسته مشخص و به شرح زیر اعلام کرده است:

      مواد اولیه، مواد بسته بندی، نمک و افزودنی ها
      روغن ها، فرآورده های آردی، غلات، شکلات ها و شیرینی ها
      لبنیات ، انواع گوشت ، عسل
      آبمیوه ها، پوره، کنسانتره، انواع نوشیدنی و نوشابه ها
      خشکبار، ادویه جات، محصولات غیر گوشتی و کشاورزی و چای
      گروه های وارداتی و ثبتی

  بنابراین آن دسته از افرادی که خواهان ثبت شرکت چای هستند باید مطابق با بند 5 اقدام به دریافت مجوز بهداشتی قبل و یا بعد از ثبت شرکت بکنند.

  اما مجوز بهداشتی چیست؟

  مجوز بهداشتی به مجوزی اطلاق می شود که بر اساس آن متقاضیان می توانند اقدام به تاسیس، بهره برداری، مسئولیت فنی و تولید محصولات مشخص شده بهداشتی، غذایی و یا آرایشی بکنند. بنابراین تعریف افراد خواهان ثبت شرکت چای باید یک پروانه تاسیس، یک پروانه ساخت، یک پروانه مسئولیت فنی و در صورت نیاز به مجوز ورود کالا هم داشته باشند.

      پروانه تاسیس

  بر این اساس مجوزی که اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی برای متقاضیان صادر می کند پروانه تاسیس نامیده می شود که بر اساس شرایط مکانی و استانداردهای این اداره بررسی هایی انجام و این پروانه صادر می شود.

      پروانه ساخت

  برای تولید یک ماده غذایی یا بهداشتی و یا آشامیدنی مانند چای باید فرمول تولید آن بر روی مجوزی به نام پروانه ساخت درج شود و این مجوز توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی تایید شود و نهایتا با بررسی صلاحیت بهداشتی و فنی مورد نیاز صادر می شود.

      مجوز مسئول فنی

  این تولیدی ها باید افرادی که حداقل مدرک کارشناسی مواد غذایی را دارند به عنوان کارمند استخدامی خود معرفی نمایند. این افراد باید توانایی لازم برای نظارت بر کارخانه و یا تولیدی را داشته باشند. مجوزی که برای این افراد پس از تایید کمیته فنی صادر می شود مجوز مسئول فنی نام دارد و برای ثبت شرکت چای یا مواد غذایی دیگر الزامی است.

      مجوز ورود

  در نهایت شرکت هایی که به غیر از چای داخلی قصد دارند چای کشورهایی مانند چین، هندوستان و یا پاکستان را هم وارد و تولید و یا بسته بندی نمایند باید مجوز ورود کالا را دریافت نمایند . این مجوز بر اساس قوانین واردات و صادرات و بر اساس سلسله قوانین و مقرراتی صادی می شود و با صدور آن فرد و یا شرکت می تواند با نظارت اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی کالاهای خود را از گمرک ترخیص کند.

  در انتها باز هم متذکر می شویم که این مجوزها برای فعالیت شرکت اهمیت دارند ولی بدون ارائه این مدارک هم امکان ثبت شرکت می باشد.

  نحوه ثبت شرکت تولید چای

  با پیگیری موارد صدور مجوزهای فوق متقاضیان ثبت شرکت چای می توانند هم زمان به دنبال ثبت شرکت خود باشند. برای ثبت شرکت چای باید از همان اداره ثبت شرکت ها اقدام شود. اما قبل از آن باید شرایط ثبت شرکت فراهم شده باشد.

  اولین و مهم ترین شرط ثبت شرکت انتخاب قالب مورد نظر برای ثبت شرکت می باشد. هرچند موضوع تولید چای در قالب شرکت های مختلف قابل ثبت است اما اغلب افرادی که خواهان ثبت شرکت چای هستند شرکت خود را در قالب سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود به ثبت می رسانند.

  ثبت شرکت تولید چای سهامی خاص

  شرکت سهامی خاص به دلیل اعتبار و پشتوانه محکمی که دارد در بین افراد علاقمند به ثبت شرکت و حتی مشتریان این شرکت ها بسیار مورد توجه است. برای ثبت شرکت سهامی خاص در ابتدا باید حداقل 3 نفر به عنوان سهامدار تعیین شوند. هر یک از این شرکا یا سهامداران بخشی از تعهدات مالی شرکت را عهده دار می شوند .

  منظور اینکه برای ثبت شرکت سهامی خاص چای باید حداقل 100 هزار تومان به عنوان سرمایه اولیه تعیین شود. از این میزان باید 35 درصد در همان ابتدا در حساب شرکت واریز شود و از این مقدار( 100 هزار تومان) باید هر یک از شرکا مبلغی را عهده دار شود و بصورت نقدی و یا غیر نقدی به حساب شرکت واریز کند

  بعد از تعیین میزان سرمایه، سرمایه در اساسنامه شرکت ذکر و تعداد سهام برابری برای آن تعریف می شود و هر یک از سهامداران میزانی از این سهام را به اندازه مبلغی که واریز کرده اند دریافت می کنند که نشان دهنده میزان مشارکت و تعهدات آنها در شرکت می باشد.

  پس از آب باید اظهارنامه شرکت به همراه یک تقاضانامه تهیه و جلسه ای به نام جلسه موسسین و یا مجمع عمومی موسسین بین سهامداران برگزار و اسناد شرکت همگی تایید و امضا شود، افراد صاحب امضا مشخص شوند، استثنائات در سود و زیان تعریف شوند و مدیران شرکت با تایید و قبول مسئولیت خودشان معرفی و یک بازرس اصلی و یک علی البدل تعیین شود.

  مدیران نیز باید بعدا در قالب هیئت مدیره تشکیل جلسه دهند و سمت ها و وظایف را مشخص نمایند.

  در هر دو جلسه باید صورتجلسه ای تهیه و به امضا همه برسد. سپس وکیل و یا نماینده شرکت باید کار ثبت شرکت را در اداره ثبت شرکت ها با ارائه مجوز بهداشتی دریافتی به سرانجام برساند.

  برای اطلاع دقیق تر از شرایط ثبت شرکت سهامی خاص چای، مقاله ثبت شرکت سهامی خاص را مطالعه فرمایید.

  ثبت شرکت چای با مسئولیت محدود

  ثبت شرکت چای در قالب شرکت با مسئولیت محدود تنها با دو نفر به عنوان شریک که هر کدام مبلغی از سرمایه شرکت را عهده دار باشند و به همان اندازه مسئولیت پذیر باشند قابل ثبت است. برای ثبت این شرکت حداقل 100 هزار تومان باید تعهد شود و بعدا در زمان مشخص تادیه شود.

  هر کدام از شرکا می تواند به میزانی این تعهد را قبول کند و در ازا آن سهم الشرکه دریافت خواهد کرد. از آنجا که شرکت با مسئولیت محدود بر اساس تصمیمات دو شرکا اداره می شود و ابعاد تصمیم گیری کوچکتر است مدت زمان مدیریت در آن نا محدود و الزامی هم برای تعیین بازرس در شرکت نمی باشد.

  این شرکت ها به جای اساسنامه به شرکتنامه نیاز دارند، هرچند وجود اساسنامه توصیه می شود. بعد از برگزاری جلسات مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره تقاضانامه تنظیم شده و مورد موافقت همه اعضا باید برای اداره ثبت شرکت ها به همراه مجوز بهداشتی ارسال تا اقدام به ثبت شرکت چای با مسئولیت محدود بشود.

  شرایط دقیق ثبت شرکت چای با مسئولیت محدود را در مقاله ثبت شرکت با مسئولیت محدود می توانید مطالعه فرمایید.

  برای ثبت شرکت چای با قالب سهامی خاص مدارک زیر مورد نیاز می باشد:

      صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 2 نسخه
      صورتجلسه هیئت مدیره 2 نسخه
      مدارک شناسایی مدیران و موسسین و بازرسین
      گواهی عدم سوء پیشینه مدیران و سهامداران و بازرسین
      اقرار نامه مدیران و بازرسین
      وکالتنامه

  برای ثبت شرکت چای با مسئولیت محدود مدارک زیر مورد نیاز می باشد:

      تقاضانامه ثبت شرکت
      صورتجلسه مجمع عمومی موسسین در دو نسخه
      صورتجلسه هیئت مدیره در دو نسخه
      مدارک شناسایی شرکا
      گواهی عدم سو پیشینه شرکا
      وکالتنامه

  ثبت و راه اندازی شرکت تولید چای با تخصص کارشناسان ما بصورت حرفه ای و در کمترین زمان امکان پذیر خواهد شد. به یاد داشته باشید که تخصص و تجربه کافی برای ثبت شرکت بخصوص در حوزه مواد غذایی و آشامیدنی این اطمینان را به شما خواهد داد که تمامی شرایط حقوقی و قانونی را رعایت کرده اید و بعدا امکان درگیر شدن با این مشکلات برای شما به صفر خواهد رسید.
  ثبت شرکت تولید چای


  چای از تولیدات ریشه دار و قدیمی ایران است و صدها سال است که در ایران هم نمونه های مرغوبی از چای بخصوص کشت و به بازارهای داخلی و جهانی ارسال می شود. چای از نوشیدنی های گرم محبوب در کشورهای حوزه عربی، ایران و بسیاری دیگر از کشورهای دنیا است و در دو نوع چای سبز و چای قرمز طبقه بندی می شود. البته انواع مختلفی از چای دیگر نیز وجود دارند که طبق تعاریفی می توان این نوع چای ها را هم به گروه تولیدی خانواده چای اضافه کرد که از آن دست می توان به چای کیسه ای، چای سفید، چای زرد و... اشاره کرد.

  وجود مزارع مختلف چای در ایران و طعم فوق العاده این محصول ایرانی باعث شده تا از سراسر دنیا مشتریان زیادی خواهان خرید چای ایرانی باشند. ضمن اینکه چای ایرانی جزئی لاینفک از سفره ما ایرانی ها بوده و همیشه فروش و بازار خود را دارد.

  از این رو سرمایه گذاری در این حوزه به عنوان یکی از پر سودترین و بهترین زمینه های شغلی کشور تبدیل شده که حتی وجود تحریم های اقتصادی هم بر بازار این محصول تاثیر زیادی نگذاشته است. همین امر و عوامل و پتانسیل های دیگر مانند وجود مواد اولیه و ماشین آلات تولید و بسته بندی مقرون به صرفه باعث شده تا بسیاری از علاقمندان فعالیت در این حوزه به دنبال ثبت شرکت تولید چای باشند.

  این افراد به خوبی می دانند برای موفقیت در حوزه تولید چایی باید دست به ثبت برند خاص خود و ثبت شرکتی توانمند و قانونی در این حوزه داشته باشند و بخصوص اینکه مواد غذایی بدون ثبت شرکت امکان تولید ندارند.

  اما برای ورود به این حوزه پر سود باید اقدام به ثبت شرکت بکنید و هم زمان با آن نیاز دارید که مجوز بهداشتی هم دریافت نمایید.

  تذکر مهم: برای ثبت شرکت چای در هر قالبی که باشد می توانید بدون ارائه مجوز بهداشتی کار ثبت را انجام دهید ولی باید پس از آن برای دریافت مجوز بهداشتی اقدام نمایید.

  نحوه دریافت مجوز بهداشتی

  همانگونه که توضیح داده شد فعالیت در حوزه مواد غذایی، دارویی و نوشیدنی نیاز به دریافت مجوز بهداشتی دارد که می توان پس از ثبت شرکت برای آن اقدام کرد. بدون ارائه این مجوز هم می توانید شرکت چای خود را به ثبت برسانید ولی بریا فعالیت قانونی نیزا به این مجوز خواهید داشت. اما چگونه می توان این مجوز را دریافت کرد؟

  اداره مواد غذایی و آشامیدنی  تحت نظر اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی کلیه مواد غذایی و آشامیدنی که نیاز به مجوز دارند را در 6 دسته مشخص و به شرح زیر اعلام کرده است:

      مواد اولیه، مواد بسته بندی، نمک و افزودنی ها
      روغن ها، فرآورده های آردی، غلات، شکلات ها و شیرینی ها
      لبنیات ، انواع گوشت ، عسل
      آبمیوه ها، پوره، کنسانتره، انواع نوشیدنی و نوشابه ها
      خشکبار، ادویه جات، محصولات غیر گوشتی و کشاورزی و چای
      گروه های وارداتی و ثبتی

  بنابراین آن دسته از افرادی که خواهان ثبت شرکت چای هستند باید مطابق با بند 5 اقدام به دریافت مجوز بهداشتی قبل و یا بعد از ثبت شرکت بکنند.

  اما مجوز بهداشتی چیست؟

  مجوز بهداشتی به مجوزی اطلاق می شود که بر اساس آن متقاضیان می توانند اقدام به تاسیس، بهره برداری، مسئولیت فنی و تولید محصولات مشخص شده بهداشتی، غذایی و یا آرایشی بکنند. بنابراین تعریف افراد خواهان ثبت شرکت چای باید یک پروانه تاسیس، یک پروانه ساخت، یک پروانه مسئولیت فنی و در صورت نیاز به مجوز ورود کالا هم داشته باشند.

      پروانه تاسیس

  بر این اساس مجوزی که اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی برای متقاضیان صادر می کند پروانه تاسیس نامیده می شود که بر اساس شرایط مکانی و استانداردهای این اداره بررسی هایی انجام و این پروانه صادر می شود.

      پروانه ساخت

  برای تولید یک ماده غذایی یا بهداشتی و یا آشامیدنی مانند چای باید فرمول تولید آن بر روی مجوزی به نام پروانه ساخت درج شود و این مجوز توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی تایید شود و نهایتا با بررسی صلاحیت بهداشتی و فنی مورد نیاز صادر می شود.

      مجوز مسئول فنی

  این تولیدی ها باید افرادی که حداقل مدرک کارشناسی مواد غذایی را دارند به عنوان کارمند استخدامی خود معرفی نمایند. این افراد باید توانایی لازم برای نظارت بر کارخانه و یا تولیدی را داشته باشند. مجوزی که برای این افراد پس از تایید کمیته فنی صادر می شود مجوز مسئول فنی نام دارد و برای ثبت شرکت چای یا مواد غذایی دیگر الزامی است.

      مجوز ورود

  در نهایت شرکت هایی که به غیر از چای داخلی قصد دارند چای کشورهایی مانند چین، هندوستان و یا پاکستان را هم وارد و تولید و یا بسته بندی نمایند باید مجوز ورود کالا را دریافت نمایند . این مجوز بر اساس قوانین واردات و صادرات و بر اساس سلسله قوانین و مقرراتی صادی می شود و با صدور آن فرد و یا شرکت می تواند با نظارت اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی کالاهای خود را از گمرک ترخیص کند.

  در انتها باز هم متذکر می شویم که این مجوزها برای فعالیت شرکت اهمیت دارند ولی بدون ارائه این مدارک هم امکان ثبت شرکت می باشد.

  نحوه ثبت شرکت تولید چای

  با پیگیری موارد صدور مجوزهای فوق متقاضیان ثبت شرکت چای می توانند هم زمان به دنبال ثبت شرکت خود باشند. برای ثبت شرکت چای باید از همان اداره ثبت شرکت ها اقدام شود. اما قبل از آن باید شرایط ثبت شرکت فراهم شده باشد.

  اولین و مهم ترین شرط ثبت شرکت انتخاب قالب مورد نظر برای ثبت شرکت می باشد. هرچند موضوع تولید چای در قالب شرکت های مختلف قابل ثبت است اما اغلب افرادی که خواهان ثبت شرکت چای هستند شرکت خود را در قالب سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود به ثبت می رسانند.

  ثبت شرکت تولید چای سهامی خاص

  شرکت سهامی خاص به دلیل اعتبار و پشتوانه محکمی که دارد در بین افراد علاقمند به ثبت شرکت و حتی مشتریان این شرکت ها بسیار مورد توجه است. برای ثبت شرکت سهامی خاص در ابتدا باید حداقل 3 نفر به عنوان سهامدار تعیین شوند. هر یک از این شرکا یا سهامداران بخشی از تعهدات مالی شرکت را عهده دار می شوند .

  منظور اینکه برای ثبت شرکت سهامی خاص چای باید حداقل 100 هزار تومان به عنوان سرمایه اولیه تعیین شود. از این میزان باید 35 درصد در همان ابتدا در حساب شرکت واریز شود و از این مقدار( 100 هزار تومان) باید هر یک از شرکا مبلغی را عهده دار شود و بصورت نقدی و یا غیر نقدی به حساب شرکت واریز کند

  بعد از تعیین میزان سرمایه، سرمایه در اساسنامه شرکت ذکر و تعداد سهام برابری برای آن تعریف می شود و هر یک از سهامداران میزانی از این سهام را به اندازه مبلغی که واریز کرده اند دریافت می کنند که نشان دهنده میزان مشارکت و تعهدات آنها در شرکت می باشد.

  پس از آب باید اظهارنامه شرکت به همراه یک تقاضانامه تهیه و جلسه ای به نام جلسه موسسین و یا مجمع عمومی موسسین بین سهامداران برگزار و اسناد شرکت همگی تایید و امضا شود، افراد صاحب امضا مشخص شوند، استثنائات در سود و زیان تعریف شوند و مدیران شرکت با تایید و قبول مسئولیت خودشان معرفی و یک بازرس اصلی و یک علی البدل تعیین شود.

  مدیران نیز باید بعدا در قالب هیئت مدیره تشکیل جلسه دهند و سمت ها و وظایف را مشخص نمایند.

  در هر دو جلسه باید صورتجلسه ای تهیه و به امضا همه برسد. سپس وکیل و یا نماینده شرکت باید کار ثبت شرکت را در اداره ثبت شرکت ها با ارائه مجوز بهداشتی دریافتی به سرانجام برساند.

  برای اطلاع دقیق تر از شرایط ثبت شرکت سهامی خاص چای، مقاله ثبت شرکت سهامی خاص را مطالعه فرمایید.

  ثبت شرکت چای با مسئولیت محدود

  ثبت شرکت چای در قالب شرکت با مسئولیت محدود تنها با دو نفر به عنوان شریک که هر کدام مبلغی از سرمایه شرکت را عهده دار باشند و به همان اندازه مسئولیت پذیر باشند قابل ثبت است. برای ثبت این شرکت حداقل 100 هزار تومان باید تعهد شود و بعدا در زمان مشخص تادیه شود.

  هر کدام از شرکا می تواند به میزانی این تعهد را قبول کند و در ازا آن سهم الشرکه دریافت خواهد کرد. از آنجا که شرکت با مسئولیت محدود بر اساس تصمیمات دو شرکا اداره می شود و ابعاد تصمیم گیری کوچکتر است مدت زمان مدیریت در آن نا محدود و الزامی هم برای تعیین بازرس در شرکت نمی باشد.

  این شرکت ها به جای اساسنامه به شرکتنامه نیاز دارند، هرچند وجود اساسنامه توصیه می شود. بعد از برگزاری جلسات مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره تقاضانامه تنظیم شده و مورد موافقت همه اعضا باید برای اداره ثبت شرکت ها به همراه مجوز بهداشتی ارسال تا اقدام به ثبت شرکت چای با مسئولیت محدود بشود.

  شرایط دقیق ثبت شرکت چای با مسئولیت محدود را در مقاله ثبت شرکت با مسئولیت محدود می توانید مطالعه فرمایید.

  برای ثبت شرکت چای با قالب سهامی خاص مدارک زیر مورد نیاز می باشد:

      صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 2 نسخه
      صورتجلسه هیئت مدیره 2 نسخه
      مدارک شناسایی مدیران و موسسین و بازرسین
      گواهی عدم سوء پیشینه مدیران و سهامداران و بازرسین
      اقرار نامه مدیران و بازرسین
      وکالتنامه

  برای ثبت شرکت چای با مسئولیت محدود مدارک زیر مورد نیاز می باشد:

      تقاضانامه ثبت شرکت
      صورتجلسه مجمع عمومی موسسین در دو نسخه
      صورتجلسه هیئت مدیره در دو نسخه
      مدارک شناسایی شرکا
      گواهی عدم سو پیشینه شرکا
      وکالتنامه

  ثبت و راه اندازی شرکت تولید چای با تخصص کارشناسان ما بصورت حرفه ای و در کمترین زمان امکان پذیر خواهد شد. به یاد داشته باشید که تخصص و تجربه کافی برای ثبت شرکت بخصوص در حوزه مواد غذایی و آشامیدنی این اطمینان را به شما خواهد داد که تمامی شرایط حقوقی و قانونی را رعایت کرده اید و بعدا امکان درگیر شدن با این مشکلات برای شما به صفر خواهد رسید.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 30 مهر 1398
  اگر شما هم از دسته افراد فعال در حوزه کاشی و سرامیک هستید، در این حوزه کارآموزی کرده اید و یا تحصیلات مرتبط با حوزه معادن و سنگ دارید احتمالا بارها به فکر ثبت شرکت و راه اندازی یک تولیدی در زمینه کاشی و سرامیک افتاده اید.

  حوزه پر سود و با پشتوانه بلندی که ریشه در تاریخ و تمدن ایران زمین دارد و بسیاری از  تاریخ شناسان و اقتصاد دانان بزرگ ایران تولید صنایع کاشی کاری و سرامیکی ایران را با تاریخ ایران اجین می دانند. بدون تردید کاشی و سرامیک ایران از سال های بسیار دور مورد توجه تمامی کشورهای دنیا بوده است.

  حوزه ای که هرچند در سالهای اخیر به دلیل ورود بی رویه برخی از محصولات کشورهای دیگر دچار کم مهری و مشکلاتی شده بود ولی امروزه دوباره مورد توجه قرار گرفته و اغلب مردم ایران و حتی سایر کشورها با توجه به ساختار و معادن بی نظیر داخل ایران روی به این صنعت و تولیدات ایرانی آورده اند.

  هنرمندان ایرانی به خوبی می دانند که از طرح های خاص ایرانی و نمونه های بی نظیر کاشی ایرانی در دنیا به چه خوبی استقبال می شود و به همین دلیل در راستای خودکفایی بیشتر و به دنبال توسعه توانمندی های خود در تلاش هستند تا با ایجاد ساختار قانونی و حقوقی ضمن پوشش مشتریان داخلی نیم نگاهی هم به صادرات این محصول تماما بومی داشته باشند و از سود و اعتبار زیاد خود در راستای توسعه توانمندی های شخصی و شرکتی خود استفاده کنند.

  خوشبختانه صنعت کاشی و سرامیک همیشه مشتری خود را دارد . تفاوتی ندارد که از این صنعت برای تزئینات داخلی خانه ها استفاده می کنیم و یا برای نمای یک اثر هنری. هر آن چیزی که نیاز است تا با آن بتوانید توانایی های خود را افزایش دهید داشتن یک ساختار قانونی و حقوقی معتبر است.

  شاید بدون ثبت شرکت بتوانید میزانی از بازار داخلی و آن هم نه چندان زیاد را داشته باشید اما اگر به دنبال فروش بسیار بالاتر به مشتریان بزرگتر هستید و اگر به فکر صادرات محصولات خود به سایر شهرها و کشورها هستید بدون ثبت شرکت کاشی و سرامیک عملا تیر به خطا زده اید.

  با ثبت شرکت در حوزه کاشی و سرامیک و به دنبال آن ثبت برند کاشی و سرامیک به راحتی می توانید در این حوزه برای خود نام و آوازه زیادی را فراهم کنید و به سادگی می توانید مشتریان خود را بدون نگرانی از توان انجام کار توسعه دهید. با ثبت شرکت می توانید از تسهیلات دولتی برخوردار شوید، از توان کارکنان خود استفاده کنید، از همفکری شرکا خود بهره گرفته و حتی سرمایه خود را با توان مالی شرکا افزایش دهید و به درصدی از سود و اعتبار برسید که حتی تصور آن را هم نکرده باشید.

  نحوه ثبت شرکت کاشی و سرامیک

  نکته مهم تر از خود ثبت شرکت انتخاب قالب شرکت مورد نظر برای ثبت شرکت کاشی و سرامیک می باشد. خوشبختانه موضوع کاشی و سرامیک به حدی گسترده و مورد توجه است که در اکثر قالب های حقوقی قابلیت ثبت دارد.

  شما می توانید شرکت خود را بصورت سهامی عام، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط سهامی و غیر سهامی و حتی بصورت تعاونی به ثبت برسانید و هیچ محدودیتی در این زمینه ندارید. اما انتخاب نوع شرکا، میزان سرمایه ، نگرش و خط مشی مورد نظر و حتی چشم انداز پیش روی شما در تعیین نوع قالب شرکت تاثیر گذار است.

  بصورت کلی برای ثبت شرکت کاشی و سرامیک داشتن سرمایه و برنامه و هدف اهمیت بیشتری دارد. اما نکته مهمی که احتمالا به دنبال آن هستید این است که کدام قالب بهتر است؟

  بصورت کلی سه روش ثبت شرکت برای شرکت کاشی و سرامیک بیشتر توصیه می شود که بسته به اهداف شما یکی از این سه قالب که در زیر توضیح خواهیم داد را انتخاب کنید:

  ثبت شرکت سهامی عام کاشی و سرامیک

  آن دسته از افرادی که احتمالا کسب و کاری در زمینه کاشی و سرامیک دارند، یا به نحوه کار آن به خوبی آشنا هستند و قصد دارند تا به امر صادرات کلان و یا دسترسی به بازارهای بزرگ تر با میزان تولید بسیار زیاد توجه داشته باشند بهتر است قالب شرکت خود را سهامی عام انتخاب کنند.

  حسن ثبت شرکت سهامی عام کاشی و سرامیک در این است که تنها 20 درصد از سرمایه اولیه شرکت را باید شرکایی که حداقل باید 5 نفر و بصورت سهامدار باشند تامین کنند و بالغ بر 51 درصد از سهام شرکت را می توانید از طریق پذیره نویسی و تشریفات قانونی به مردم واگذار کنید.

  اعتبار شرکت های سهامی عام بسیار زیاد است، به راحتی در هر بار می توانند سرمایه خود را افزایش دهند، مدیران و تصمیم گیرندگان شرکت از بین سهامداران هستند و دست آنها برای توسعه و تامین اهداف بزرگ و با میزان بسیار زیاد باز خواهد بود. کاری که معمولا شرکت های سهامی خاص، تضامنی و با مسئولیت محدود به دلیل کمبود سرمایه توانایی رقابت با آن را ندارند در قالب شرکت های سهامی عام می توان به راحتی انجام داد.

  تصور کنید برای رقابت با یک شرکت چینی بسیار بزرگ تنها زمانی موفق خواهید بود که میزان سرمایه زیاد و تولیدات زیاد و البته با کیفیتی داشته باشید تا بتوانید حتی با قیمت کمی بالاتر بازار رقابتی با این شرکت چینی را پیروز باشید.

  برای ثبت شرکت سهامی عام باید 5 نفر به عنوان شریک اولیه 35 درصد از سرمایه 20 درصد تعهد شده از کل تعیین شده را در نزد بانکی تادیه نمایند که حداقل 500 هزار تومان است. سپس برای تامین مابقی سرمایه پذیره نویسی انجام می شود.

  شرکت سهامی عام نیاز به اظهارنامه و اساسنامه دارد که باید تنظیم شده و به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود. سپس با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و با به حد نصاب رسیدن سهام تعیین شده مجمع عمومی موسسین تشکیل می شود و صورتجلسه ای تنظیم می شود که در آن مدیران و بازرسین تعیین شده و اساسنامه و اظهارنامه و سایر مدارک قانونی شرکت نیز توافق شده است.

  بعد از آن و با تشکیل هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی موسسین سمت های مدیران تعیین می شود و با رد یک تقاضانامه شرکت بصورت قانونی ثبت می شود.

  برای دریافت جزئیات ثبت شرکت سهامی عام مقاله ثبت شرکت سهامی عام را مطالعه فرمایید.

  ثبت شرکت سهامی خاص کاشی و سرامیک

  نوع دوم ثبت شرکت پیشنهادی برای کاشی و سرامیک ثبت شرکت سهامی خاص می باشد. این نوع شرکت ها که تمامی توان مالی خود را از شرکای خود دریافت می کنند بسیار محدودتر از شرکت سهامی عام هستند ولی همانند شرکت های سهامی عام میزان تعهدات هر نفر شریک که نباید در این نوع شرکت ها از 3 نفر کمتر باشد به اندازه آورده نقدی و غیر نقدی آنها در این شرکت ها می باشد.

  حسن شرکت های سهامی خاص این است که اولا توان رقابتی آنها توسط خود شرکا و با میزان سرمایه ای که آورده می شود مشخص می شود و اگر این شرکا از شرکا حقوقی هم باشند می توانند توان رقابتی بالایی داشته باشند و بازار داخلی و خارجی بزرگی را مورد هدف قرار دهند.

  دومین حسن شرکت سهامی خاص کاشی و سرامیک نحوه تصمیم گیری ساده تر و عملیاتی تر در شرکت می باشد و ضمنا هیچ محدودیتی نیز این شرکت ها برای رقابت در داخل و یا خارج از کشور ندارند و به راحتی می توانند با داشتن یک کارت بازرگانی معتبر به امر صادرات هم مبادرت نمایند.

  برای ثبت شرکت سهامی خاص نیازی به پذیره نویسی نیست و باید همه سرمایه توسط خود شرکا تادیه شود و نهایتا می تواند این سرمایه غیر نقدی تعهد شود. هرچند باید حداقل 35 درصد از سرمایه تعیین شده تادیه شود.

  شرکت های سهامی خاص باید مدیران را از بین خود انتخاب کنند، بازرس داشته باشند و با رد درخواست به اداره ثبت شرکت ها پس از تهیه اظهارنامه، اساسنامه، تقاضانامه، مدارک هویتی شرکا و .... شرکت خود را در این اداره به ثبت برسانند.

  ثبت شرکت با مسئولیت محدود کاشی و سرامیک

  شرکت های کاشی و سرامیک با مسئولیت محدود شاید در ایران در رده دوم محبوبیت باشند اما در سایر نقاط دنیا در رده اول محبوبیت و کارایی قرار دارند. ثبت این نوع شرکت ها ساده تر و تنها به دو نفر شریک نیاز است. تصمیم گیری در شرکت بر عهده خود شرکا است و سهامی در کار نیست بلکه سرمایه شرکت بصورت سهم الشرکه است یعنی هر فرد به میزانی سرمایه شرکت را متعهد و تادیه می کند و به همان اندازه هم در شرکت مدیون است.

  شرکت های با مسئولیت محدود کاشی و سرامیک در بین افرادی که سرمایه کمتری دارند معمولا به ثبت می رسد. اما در نظر داشته باشید که توان رقابتی این شرکت ها هم دقیقا با توجه به میزان سرمایه شرکت برابر است. یعنی حتی برخی از شرکت های با مسئولیت محدود از شرکت های سهامی خاص توان بسیار بالاتری دارند.

  بنابراین هیچ محدودتی در کار این شرکت ها نیست و ضمنا تصمیم گیری و ثبت آنها هم راحت تر است. شرکت با مسئولیت محدود را به راحتی با یک فرد دیگر و تنها با 100 هزار تومان می توانید ثبت کنید. به جای اساسنامه باید شرکتنامه تهیه شود و عمده عملیات ثبتی شرکت تنها با توافق شرکا انجام می شود.

  تعداد شرکت های با مسئولیت محدود هر روز بیشتر می شود ولی آنچه که اهمیت و توان شما را در این شرکت ها به اثبات می رساند عمدتا دریافت رتبه برای شرکت می باشد.

  برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود کاشی و سرامیک و شناخت شرایط کلی این نوع شرکت ها مقاله ثبت شرکت با مسئولیت محدود را دقیقا مطالعه فرمایید.

  البته ذکر این سه نوع شرکت دال بر این موضوع نیست که امکان ثبت شرکت کاشی و سرامیک در قالب شرکت های تضامنی، تعاونی و یا مختلط نیست بلکه این سه نوع شرکت خواهان بیشتری دارد و به دلیل ساختاری که دارد بیشتر توصیه می شود.

  مدارک و مستندات مورد نیاز برای ثبت شرکت کاشی و سرامیک

      تهیه اظهارنامه در دو نسخه
      تهیه اساسنامه و یا شرکتنامه در 2 نسخه بسته به نوع شرکت
      تادیه حداقل 35 درصد از سرمایه تعهد شده برای ثبت شرکت سهامی عام و یا سهامی خاص
      مدارک شناسایی و هویتی شرکا و یا سهامداران
      ارائه گواهی عدم سوء پیشینه تمامی شرکا
      تقاضانامه ثبت شرکت
      برگزاری و تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
      برگزاری و تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره
      مجوز و مدارک برگزاری پذیره نویسی برای ثبت شرکت سهامی عام
      مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار برای ثبت شرکت سهامی عام
      واریز هزینه های ثبت شرکت
      اقرار نامه مدیران و بازرسین شرکت سهامی خاص و عام
      وکالتنامه وکیل

  ثبت شرکت کاشی و سرامیک در هر نوع قالب حقوقی نیازمند دانش و تخصص فراوان حقوقی است و داشتن پشتوانه و تجربه فراوان برای ثبت این نوع شرکت ها می تواند موفقیت و آینده شرکت شما را تضمین کند.


 • نظرات() 
 • دوشنبه 29 مهر 1398


  همان طور که در مقالات قبلی توضیح داده شد، شرکت های مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی، بر اساس میزان مسئولیت شرکاء ، از انواع شرکت های مختلط می باشند. در این گونه شرکت ها، مسئولیت بعضی از شرکاء محدود به سرمایه آن ها و مسئولیت عده دیگر نامحدود است که شرکاء دسته اول را شرکای عادی و شرکاء دسته دوم را شرکای ضامن می گویند. بنابراین، شرکت های تجاری مختلط از اجتماع شرکاء عادی با مسئولیت محدود و شرکاء ضامن که دارای مسئولیت نامحدود می باشند تشکیل می شوند.
  این شرکت ها که در واقع از اختلاط شرکت های سرمایه ای و شخصی به وجود می آیند بر دو نوع می باشند :
  شرکت های مختلط سهامی – شرکت های مختلط غیر سهامی
  1- شرکت های مختلط سهامی :
  شرکت مختلط سهامی ، شرکتی است که برای امور تجاری بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود که در اسم شرکت می بایست ، عبارت شرکت مختلط و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.
  در شرکت مختلط سهامی، سرمایه شرکای سهامی به صورت سهام یا قطعات متساوی القیمت درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای که در شرکت دارند می باشد. ولی سرمایه شرکای ضامن به صورت سهام نبوده و این شرکاء مسئول کلیه بدهی های شرکت که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود، می باشند.
  این شرکت ها مانند شرکت های سهامی دارای مجامع عمومی موسس، عادی و فوق العاده با وظایف مشابه می باشند. علاوه بر آن هر شرکت مختلط سهامی، دارای هیئت مدیره بوده و همچنین هیئت نظارت ( به جای بازرس یا بازرسان ) می باشد.
  مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است.
  در هر یک از شرکت های مختلط سهامی هیات نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکا برقرار می شود.
  در شرکت مختلط سهامی الزاماَ باید دو نوع شریک وجود داشته باشد. شریک عادی و شریک ضامن.
  ورشکستگی هیچ یک از شرکا ، حتی شریک ضامن باعث ورشکستگی شرکت نخواهد شد. ( به جز مواد مندرج در ماده 138 مبنی بر درخواست انحلال توسعه مدیر تصفیه ).
  2– شرکت مختلط غیرسهامی :
  شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک بامسئولیت محدود بدون انتشار سهام ، برای انجام امور تجاری تشکیل می شود.
  در شرکت مختلط غیرسهامی، شریک یا شرکاء ضامن مسئول کلیه قروض و بدهی هایی هستند که ممکن است علاوه بر دارایی و اموال موجود شرکت پیدا شود. در حالی که شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود، افرادی هستند که مسئولیت آن ها تا میزان سرمایه آن ها در شرکت می باشد.
  این شرکت که در واقع ترکیب شرکت تضامنی و شرکت بامسئولیت محدود است، بیشتر بین بازرگانانی که حرفه آن ها عملیات تجاری بوده و دارای مهارت ، تخصص، خلاقیت و ایده های یابتکاری می باشند و سرمایه دارانی که با آشنایی با این قبیل افراد مایلند در کار آن ها سرمایه گذاری نمایند تشکیل می شود.
  به موجب ماده 141 قانون تجارت :شرکت مختلط غیر سهامی تحت اسم مخصوصی تشکیل می شود.قسمت اخیر ماده 141 مقرر می کند:”در اسم شرکت باید عبارت “شرکت مختلط” و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود”.در حقوق فعلی فرانسه، قید نام یکی از شرکا دیگر اجباری نیست و اگر شرکا بخواهند نام یک یا چند نفر از شرکا را قید کنند،مجازند از اسامی شرکای ضامن و یا شرکای با مسئولیت محدود استفاده کنند.مع ذلک، قید اینکه شرکت یک شرکت”مختلط غیر سهامی”است در تمام نوشته ها و مکاتبات شرکت ضروری است.
  اداره شرکت های مختلط غیرسهامی، به عهده شریک یا شرکای ضامن است. بنابراین شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود حق اداره شرکت را ندارند.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 29 مهر 1398

   

  ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.
  مواد 22 قانون مصوب 1386 و مواد 67 ، 68 ، 69 ، 70 و … آیین نامه در رابطه با اظهارنامه ثبت طرح صنعتی است.
  همان طور که در ماده 68 آیین نامه آمده است، اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در 2 نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضس سا نماینده قانونی وی امضاء شود.
  پس از تنظیم اظهارنامه ، متقاضی یا نماینده قانونی وی باید اظهارنامه را به مرجع ثبت تسلیم نماید. تاریخ وصول لظهارنامه یا تاریخ داده پیام ، تاریخ اظهارنامه تلقی می گردد.

  مفاد اظهارنامه
  اظهارنامه باید دربردارنده مشخصات طرح باشد و در مواردی که متقاضی همان طراح نیست، اظهارنامه باید به همراه مدرکی باشد که ذی حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید.
  بر اساس مقررات قانونی ، ذکر نکات ذیل در اظهارنامه ثبت طرح صنعتی الزامی است :
  1- اسم ، نشانی ، کدپستی ، شماره ملی ، تابعیت و سمت متقاضی یا نماینده قانونی وی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است ذکر نام ؛ نوع فعالیت ، اقامتگاه ، محل و شماره ثبت ، تابعیت ، مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر الزامی است ؛
  2- اسم ، اقامتگاه و کد پستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد ؛
  3- اسم و اقامتگاه طراح در صورتی که متقاضی همان طراح نباشد ؛
  4- ذکر کالا و طبقه ای که متقاضی درخواست ثبت طرح برای آن را دارد ؛
  5- تاریخ ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهینامه طرح صنعتی در خارج، در صورت درخواست حق تقدم ؛
  6- تعیین ضمائم .
  با توجه به تبصره 1 ماده 70 آیین نامه مصوب 1387، در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی، امضاء آن ها از طرف اشخاص مجاز ضروری است.
  بر اساس تبصره 2 ماده یاد شده، اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید به صورت حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود.

  اظهارنامه واحد و طرح های مختلف
  در اینکه با یک اظهارنامه می توان طرح های مختلفی را به ثبت رساند یا خیر می توان به ماده 24 قانون مصوب 1386 استناد نمود.  این ماده، امکان ثبت دو یا چند طرح صنعتی را در یک اظهارنامه تحت شرایطی به رسمیت شناخته است.
  به موجب ماده یادشده، دو یا چند طرح صنعتی را می توان در یک اظهارنامه قید و تسلیم نمود، مشروط بر آن که مربوط به یک طبقه بندی بین المللی و یا مربوط به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء باشد.
  با توجه به ماده فوق قانونگذار برای امکان تقاضای ثبت چند طرح در اظهارنامه ملاک ها و ضوابطی را ارائه داده است که عبارتند از :
  1- طرح ها راجع به یک طبقه بندی بین المللی مربوط به طرح های صنعتی باشند. به عنوان مثال اگر طرح ها مربوط به طبقه 4 از طبقه بندی بین المللی طرح های صنعتی یعنی انواع برس و قلم مو باشند می توانند در قالب یک اظهارنامه و با پرداخت یک هزینه ثبت مورد تقاضای ثبت قرار گیرند.
  2- چنانچه طرح ها مربوط به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء باشند؛ به عنوان مثال اگر طرح ها مربوط به یک سرویس چای خوری باشند اجزای این مجموعه یعنی فنجان ، قوری ، نعلبکی که دارای طرح های مشابه هستند می توانند در قالب یک اظهارنامه مورد تقاضای ثبت قرار گیرند. البته در این خصوص آنچه که از اهمیت برخوردار است وجود نقاط اشتراک در اجزای این طرح ها است.
  علاوه بر اینکه می توان طرح های مربوط به یک سری مجموعه کالا را در قالب یک اظهارنامه به ثبت رساند، همچنین می توان طرح مربوط به هر جزء از مجموعه را نیز در قالب یک اظهارنامه به ثبت رساند؛ زیرا آن ها از حیث ساختار و هم تزیینات اشتراک دارند. به عنوان مثال اگر فنجان ها را در مجموعه سرویس چای خوری در نظر بگیریم اولاَ : با سایر مجموعه به لحاظ نقوش به کار رفته در آن اشتراک دارند. ثانیاَ : خود مجموعه فنجان ها هم به لحاظ شکل و ساختار و هم تزیینات با یکدیگر مشترکند و از این حیث هم در قالب یک اظهارنامه قابل تقاضای ثبت می باشند.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 28 مهر 1398


   
  یکی از وظایف مهم مجمع عمومی موسس انتخاب هیئت مدیره شرکت است زیرا شرکت به عنوان شخصی حقوقی جز با نمایندگی اشخاص طبیعی نمی تواند عمل کند و تا زمانیکه مدیران شرکت انتخاب نشده اند، تاسیس شرکت معلق است. ماده 47 قانون تجارت مقرر می دارد : ” در صورتیکه مدیرها و مفتشینی که از طرف مجمع عمومی انتخاب شده اند قبول انجام وظیفه نمایند قبولی آن ها در صورت مجلس قید و شرکت از همان تاریخ تشکیل می گردد “. بنابراین مجمع عمومی موسس باید بعد از تصویب اساسنامه که طرز اداره شرکت و تعداد مدیران و وظایف و اختیارات هیئت مدیره و مدت مدیریت آن را تعیین می کند طبق مقررات اساسنامه مبادرت به انتخاب مدیر یا مدیران شرکت بنماید. ماده 46 قانون تجارت مقرر می دارد که مدیران شرکت برای 4 سال تعیین می شوند ولی چون ممکن است موسسان از اعتمادی که صاحبان سهام در بدو امر نسبت به آن ها دارند سوء استفاده کنند و در اساسنامه شرکت اشخاص معینی را به عنوان مدیر پیش بینی کنند و به این طریق تغییر آنان را منوط به تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده نمایند که محتاج به اکثریت زیادی است، قسمت آخر ماده 46 مقرر می دارد : ” در صورتیکه بر حسب مقررات اساسنامه تعیین آن ها موکول به تصویب مجمع عمومی نباشد مدت مدیری آن ها بیش از دو سال نخواهد بود “.

  قبولی هیئت مدیره
  هیئت مدیره شرکت از اشخاص طبیعی تشکیل می شود. راجع به اینکه اشخاص حقوقی می توانند به سمت مدیر شخص حقوقی تعیین شوند، بحث زیادی شده است. بعضی اظهار می دارند که شخص حقوقی به نوبه خود دارای مدیری می باشد که شخص طبیعی است و طبیعتاَ وقتی شخص حقوقی به سمت مدیر شرکت تعیین شود باز مانند آنکه یک شخص طبیعی است عملیات مدیریت را انجام خواهد داد و چون اعمال مدیریت از وظایفی است که مختص اشخاص طبیعی است، بنابراین طبق ماده 588 قانون تجارت که مقرر می دارد : ” شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و و ظایف ابوت – بنوت و امثال ذلک “. شخص حقوقی نمی تواند سمت مدیریت داشته باشد . ولی عده دیگری اظهار می دارند مدیریت شرکت تابع مقررات وکالت است ؛ زیرا ماده 51 قانون تجارت مقرر می دارد : ” مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد “. و چون شخص حقوقی می تواند هر عملی را به عنوان وکالت انجام دهد قبول مدیریت نیز می تواند بنماید. منتهی همان طوری که اعمال شخص حقوقی به وسیله مدیران و نمایندگان او انجام می گیرد اعمال سمت مدیریت نیز توسط نماینده قانونی او بنام و از طرف شخص حقوقی انجام خواهد گرفت. موضوع مدیریت اشخاص حقوقی از این جهت اهمیت دارد که در صورتیکه شخص حقوقی بتواند سمت مدیریت را قبول کند چون شخص حقوقی مدیر تعیین شده است و وظایف مدیریت توسط نمایندگان قانونی او انجام می گیرد، شخص حقوقی می تواند در هر موقع نمایندگان خود را تغییر دهد بدون آنکه احتیاج به تغییر مدیر شرکتی که به عنوان مدیر آن انتخاب شده است، داشته باشد. در صورتیکه شخص حقوقی نتواند سمت مدیریت را قبول کند، در موقع تغییر نماینده قانونی خود سمت نماینده مزبور در شرکت تا زمانی که توسط شرکت عزل نشده است، باقی خواهد ماند و مدیر مزبور خواهد توانست دست به اقداماتی زند که برخلاف مصالح شخص حقوقی مزبور باشد. زیرا دعوت مجمع عمومی جدید اولاَ تابع تشریفاتی است که فوراَ میسر نیست و ثانیاَ ممکن است در مجمع عمومی مزبور شخص حقوقی که نماینده خود را معرفی نموده است اکثریت نداشته باشد و علی رغم عزل نماینده خود، نماینده مزبور به مدیریت در شرکت ادامه دهد. به هر حال عادات و رسوم تجاری امروزه تعیین شخص حقوقی را به عنوان مدیر شرکت سهامی تجویز می نماید، منتهی اعمال سمت مدیریت به وسیله نمایندگان قانونی آن ها انجام می شود.
  تعیین مدیر یا مدیران شرکت برای اعلام تاسیس شرکت کافی نیست . زیرا طبق ماده 47 قانون تجارت مدیران باید سمت خود را قبول کنند. این قبولی اغلب در صورتجلسه مجمع عمومی ذکر می شود و مدیرانی که قبول سمت کرده اند ذیل صورتجلسه را امضاء می کنند. ولی بعضی اوقات اتفاق می افتد که مدیران در جلسه مجمع عمومی حاضر نیستند در اینصورت چون اغلب تعیین مدیران شرکت های سهامی طبق توافق قبلی انجام می گیرد ممکن است به موجب نوشته ای موافقت قبلی خود را با قبولی سمت مدیریت در صورتیکه انتخاب شوند، اعلام دارند یا اینکه بعد از انتخاب، قبولی خود را به موجب نوشته جداگانه اعلام نمایند و تا زمانی که قبولی آنان اعلام نشده است تاسیس شرکت معلق خواهد ماند. طبیعی است که اگر بعد از انتخاب، مدیران سمت خود را قبول نکنند تشکیل مجمع عمومی دیگری ضرورت می یابد تا مدیران جدیدی را انتخاب کنند. در صورتیکه بعد از انتخاب، بعضی از مدیران سمت خود را قبول کنند و برخی قبول ننمایند این اشکال پیش می آید که آیا شرکت تاسیس شده است یا خیر ؟ در این مورد باید به مقررات اساسنامه شرکت مراجعه کرد. اگر تصمیمات شرکت با اکثریت آراء مدیران معتبر باشد، در صورتیکه اکثریت مدیران قبولی خود را اعلام دارند شرکت از همان تاریخ تشکیل می شود و می تواند شروع به عملیات نماید. منتهی برای تکمیل عده مدیران لازم است مجمع عمومی دیگری تشکیل شود که کسری را انتخاب نمایند زیرا خود را قبول کرده اند اکثریت لازم را برای اتخاذ تصمیم و اداره شرکت نداشته باشند. تشکیل شرکت منوط به انعقاد مجمع عمومی جدیدی است که مابقی اعضاء هیئت مدیره را انتخاب کند. و چون اصولاَ مجمع عمومی در هر موقع حق تغییر و عزل مدیران را نیز دارد مجمع عمومی جدید می تواند به انتخاب کسری هیئت مدیره مبادرت کند یا مجدداَ به انتخاب کلیه اعضای هیئت مدیره اقدام نماید.
  بنا به مراتب بالا قبولی مدیران در صورتیکه در صورتجلسه مجمع عمومی موسس ذکر نگردد دنباله تصمیمات مجمع عمومی موسس است و قبولی مدیران که جداگانه اعلام شود باید ضمیمه صورتجلسه مجمع گردد.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 28 مهر 1398

   
  ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در دو نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضا شود.
  اظهارنامه باید دربردارنده مشخصات طرح باشد و در مواردی که متقاضی همان طراح نیست ، اظهارنامه باید به همراه مدرکی باشد که ذی حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید.

  ضمائم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی
  همان طور که در ماده 22 قانون مصوب 1386 آمده است ، اظهارنامه ثبت طرح صنعتی که به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود، همراه نقشه ، عکس و سایر مشخصات گرافیکی کالا تشکیل دهنده طرح صنعتی هستند و ذکر نوع فرآورده هایی که طرح صنعتی برای آن ها  استفاده می شود خواهد بود. اگر طرح صنعتی 3 بعدی باشد، اداره مالکیت صنعتی می تواند نمونه واقعی یا ماکتی از آن را نیز به همراه اظهارنامه درخواست نماید.
  همچنین به موجب قسمت اخیر ماده یاد شده، اظهارنامه باید دربردارنده مشخصات طرح باشد و در مواردی که متقاضی همان طراح نیست، اظهارنامه باید به همراه مدرکی باشد که ذی حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید.
  با توجه به ماده 73 آیین نامه مصوب 1387 مدارک زیر باید ضمیمه اظهارنامه شوند :
  1- مدارک مثبت هویت متقاضی و طراح ؛
  2- مدارک نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید ؛
  3- اگر طرح صنعتی دو بعدی باشد، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه ؛
  4- اگر طرح صنعتی 3 بعدی باشد، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده از تمامی جوانب طرح ؛
  5- در طرح صنعتی 3 بعدی، مرجع ثبت می تواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اندازه ماکتی که متقاضی از مدل طرح خود ارائه می دهد، باید حداکثر بیست در بیست در بیست سانتی متر و وزن آن حداکثر 2 کیلوگرم و از ماده ای بادوام و غیرفاسد شدنی باشد. شکل های گرافیکی و ترسیم شده باید حداکثر در ابعاد دده در بیست سانتی متر بوده و قابل نصب بر چهار صفحه مقوا بر قطع A4 و با جوهر مشکی باشد ؛
  6-درخواست کتبی به تاخیر انداختن انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی و تعیین مدت آن در صورت تمایل ؛
  7- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم طراح، چنانچه طراح نخواهد اسم وی ذکر شود ؛
  8- رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و در صورتی که اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است، زسید مربوط به پرداخت هزینه های اضافی ؛
  9- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
  با توجه به تبصره 1 ماده یادشده، طرح چاپ شده اشکال و تصاویر گرافیکی یا ترسیم شده موضوع بندهای 3 و 4 فوق، باید حداکثر در ابعاد بیست در بیست سانتی متر باشد و در آن رنگی بودن یا نبودن اشکال و تصاویر تصریح گردد.
  همان طور که در تبصره 2 ماده یاد شده آمده است، در صورت ارائه ماکتی از مدل طرح، مرجع ثبت می تواند ماکت مزبور را به ممهور به مهر و تاریخ نموده به متقاضی اعاده نماید.
  بر اساس تبصره 3 ماده فوق، در فرضی که اظهارنامه حاوی طرح های صنعتی متعدد باشد، تصاویر یا اشکال یا مدل ها به صورت جداگانه ارائه شده و به وسیله شماره از یکدیگر متمایز می گردند

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :8
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  

  آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic